Archive for March, 2015

Behov for omstilling og nedbemanning ?

Omstilling og nedbemanning må gjøres hos de fleste arbeidsgivere fra tid til annen. Vi gir i denne artikkelen en anbefalt fremgangsmåte som kan benyttes. Det finnes ingen fasit for håndtering av nedbemanning, men ved å følge bestemte prosedyrer kan arbeidsgiver i langt større grad sikre seg mot uheldige prosesser og søksmål.

Advarsel i arbeidsforhold til sjøs og på land

Bruken av advarsler i arbeidsforhold er et stadig aktuelt tema, men få har et bevisst forhold til hvilke regler som egentlig gjelder for dette styringsinstrumentet.

Å gi advarsel til en ansatt kan i mange tilfeller representere en utfordring for arbeidsgiver. Når kan det gis advarsel? Hva innebærer en advarsel? Er det formkrav til advarsel? Hvor lenge “gjelder” en advarsel? Hvem kan gi advarsel? Må det være gitt advarsel før arbeidsgiver kan gå til oppsigelse?

Regjeringen fremmet i dag stortingsmelding med forslag til endring av rammebetingelsene for fremtidens havbruksnæring i Norge.

Meldingen følger opp hovedelementene som ble foreslått i høringsnotatet som kom i fjor.

Ny høyesterettsdom om straff for overtredelse av akvakulturlovgivningen

Høyesterett har nylig behandlet en sak hvor det ble idømt fengselsstraff for feilrapportering av blant annet telling av lakselus. Det er første gang Høyesterett behandler en problemstilling med et slikt omfang av miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen. I dommen gir Høyesterett visse prinsipielle uttalelser knyttet til straffeutmålingen, herunder fremhever Høyesterett at det må reageres strengt på slike overtredelser. Disse uttalelsene vil få betydning for sanksjonsnivået i senere saker.