Hva er vesentlige brudd på akvakulturloven? Ny rettspraksis gir avklaring.

23 Feb 2015

Etter akvakulturlovens § 31 skal påtale og straff reserveres for vesentlige overtredelser av loven og tilhørende forskrifter. Grensen for hva som anses for en vesentlig overtredelse er derfor viktig. Overtredelser som ikke anses for vesentlige skal ikke følges opp av politi og påtalemyndighet. Lagmannsretten har i flere tilfeller frikjent oppdretter fordi forholdet de var tiltalt for ikke ble ansett som vesentlig. Fiskeridirektoratet må ta lærdom av dommene.

I akvakulturloven skilles det mellom vesentlige overtredelser som politi og påtalemyndighet skal straffeforfølge, og andre overtredelser der Fiskeridirektoratet kan reagere med for eksempel pålegg eller overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr kan være på inntil 15 G. Som hovedregel skal straff være forbehold tilfeller som er så alvorlige at et riktig sanksjonsnivå ligger høyere enn taket for overtredelsesgebyr på 15G.

I 2014 tapte påtalemyndigheten og Fiskeridirektoratet i to straffesaker for lagmannsretten. Disse sakene gir veiledning for hvor grensen for vesentlige overtredelser går.

I den ene saken var oppdretter tiltalt for ikke å ha foretatt forsvarlig risikovurdering av operasjon knyttet til løfting av not. På grunn av feilmerking ble det løftet fra et tau som ikke fortsatte i krysstau. Oppdretter var også tiltalt for ikke å ha meldt fra om rømming i tide. Etter forskriften skal det ved mistanke om rømming straks meldes fra til Fiskeridirektoratet. Virksomheten var også dømt for ikke å ha kartlagt mulige farer på tilstrekkelig måte i samsvar med IK-Akvakulturforskriften.

I beslutning fra Gulating lagmannsrett gjorde domstolen følgende vurdering:

«Etter gjeldende «strafferettslige bestemmelser» stilles det krav til vesentlig overtredelse. Dette er et strengere krav enn det som tidligere gjaldt. Tingrettens beskrivelse av handlingene tilsier ikke at overtredelsene har karakter av å være vesentlige

Ingen av de forhold som var beskrevet ble med andre ord ansett for å være vesentlige overtredelser.

I en annen dom fra Gulating lagmannsrett, fra desember 2014, var spørsmålet om bruken av en dødfiskoppsamler av typen LiftUp Sombrero var risikovurdert.  Når denne innretningen på 350 kg slepes opp langs nota oppstår risiko for skade. Retten kom til at slik risikovurdering burde vært gjort, og at det måtte anses grovt uaktsomt at dette ikke hadde skjedd. Likevel ble oppdretter frifunnet. Retten konkluderte:

«Lagmannsretten er etter en samlet vurdering kommet til at overtredelsen i foreleggets post III isolert sett ikke er vesentlig. Etter gjeldende straffelovgivning er forholdet da ikke lenger straffbart

Rettspraksis illustrerer tydelig at Fiskeridirektoratet og påtalemyndigheten har lagt listen for lavt med hensyn til hva som kan anses som en vesentlig overtredelse. Dette må Fiskeridirektoratet og påtalemyndigheten ta lærdom av.

Om forfatteren

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har i mer enn 15 år jobbet med forvaltningsrett, herunder fiskerijuss. Erfaringen omfatter saker knyttet til oppdrettskonsesjoner, lokalitetsklareringer og håndtering av sanksjoner. Alsaker underviser i forvaltningsrett på Norges Handelshøyskole.