• Havmerd

SalMar til Hell med lovende havmerd

·

SalMar mener å ha funnet «De vises sten» med sin revolusjonerende havmerd som anses rømningssikker og kan plasseres lenger til havs og i langt mer eksponerte områder enn dagens utstyr.

Rekordpåmelding til NSL Sjømatdagene

Norske Sjømatbedrifters Landsforening har denne gang fått rekordpåmelding med ca. 450 påmeldte deltakere til sin årlige sjømatkonferanse på Hell i Stjørdal kommune. Landets ledende sjømatpolitikere og noen av de mest sentrale folkene i norsk havbruk møtes for bl.a. å drøfte Regjeringens vekstambisjoner for norsk havbruk.

Årets viktigste møteplass for sjømatnæringene avholdes i en sterk brytningstid for oppdrettsnæringen. Myndighetene og næringen har et felles ønske om vekst. Samtidig har Regjeringen gjort det klart at en slik vekst ikke kommer på tale uten sterke miljøkrav, først og fremst med hensyn til rømming og lakselus.

Løsninger for bærekraftig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen

Regjeringen vil i løpet av våren fremme en stortingsmelding om bærekraftig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. I et omfattende høringsnotat skisserer Nærings- og fiskeridepartementet tre ulike modeller for en slik vekst: Tildelingsrunder med ulike kriterier som hittil; en gradvis, jevn vekst eller en «handlingsregel» med miljøindikatorer. Det fremgår ganske klart av høringsnotatet og pressmeldingen som ledsaget denne, at fiskeriministeren har størst sympati for det siste alternativet. Høringsrunden vil gi grunnlag den viktigste og mest spennende komponenten i den varslete havbruksmeldingen. Det gjelder hvilke regler og prinsipper som skal gjelde for den fremtidige konsesjonsordningen i havbruket.

Dersom de foretrukne prinsippene i høringsnotatet legges til grunn, vil det skje til dels dyptgående endringer i både konsesjonsordning og forvaltningsregime. Norskekysten vil bli inndelt i en lang rekke produksjonsområder, i tillegg til dagens regiongrenser. Oppdrettere som blir tildelt nytt konsesjonsvolum – mot betaling – vil måtte finne seg i senere å bli tildelt rødt kort med krav om reduksjon i sitt konsesjonsvolum (tillatelses MTB) dersom lusepresset i et slikt område overstiger de grensene myndighetene setter. Parallelt vil Mattilsynet fortsatt ha ansvaret for å håndheve regler om fiskehelse, bl.a. lakselus, på lokalitetsnivå. Omfattende og dels svært kritiske, mens samtidig nyanserte innspill fra næringens utøvere og organisasjoner gjenspeiler kompleksiteten i disse spørsmålene.

Bak de vanskelige politiske, tekniske og rettslige spørsmålene som nå skal behandles i den varslete stortingsmeldingen ligger en klar motsetning mellom nærings- og miljøinteressene: Er det i dagens situasjon – med betydelig lusepress mange steder – miljømessig forsvarlig å legge opp til en større vekst? Knapphet på egnete lokaliteter som kan betjenes av dagens utstyr innebærer også en klar begrensning.

Til kamp mot lus og rømming

Det er på denne bakgrunn SalMar har utviklet den nye «havmerden», som kan plasseres mye lenger til havs og i mer eksponerte områder enn dagens utstyr. Den nye merden vil være en halvt nedsenkbar konstruksjon – basert på offshoreteknologi og utviklet av internasjonal ekspertise innenfor marin design. Den er kvalitetssikret av Veritas og testet ut ved havlaboratoriet til Marintek. Ekspertisen som har utviklet havmerden mener den i praksis vil være rømmingssiker, og sterkt redusere lusepresset. Dette siste skyldes ikke minst at den kan plasseres mye lenger til havs, med bedre gjennomstrømning og mye lenger unna elvemunningene. Men det skyldes også at den har et vesentlig mer avansert utstyr for å forebygge og begrense lusepress hvis det skulle oppstå. Ulempen ved havnerden at den vil koste flere hundre millioner å bygge, og enda dyrere blir det å bygge første fullskala pilotanlegg. Tradisjonelt utstyr som i dag brukes på de kystnære lokalitetene koster bare en brøkdel av dette. Derfor mener SalMar at grønne utviklingskonsesjoner eller liknende er nødvendig for å realisere prosjektet i Norge. Oppdrettsnæringen venter i spenning på hvordan departementet og Regjeringen griper fatt i de utfordringene og mulighetene som havbruksnæringen står overfor. Det er enighet om at fiskeriminister Elisabeth Aspaker nå har fått stafettpinnen.