2015


 • Grønt lys for vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett

  Grønt lys for vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett

  Regjeringen følger opp anbefalingen fra arbeidsgruppen som i fjor anbefalte at det ble etablert regler for landbasert oppdrett som incentiv for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av oppdrett av laks og ørret i Norge. De nye reglene skal innføres til våren og høringsfristen er satt til 22.1.16. Vi har fulgt utviklingen nøye og det er ikke tvil om at det nå er stor interesse for både landbasert oppdrett – og havbasert – som alternativ for vekst fremover. Næringen har gitt full gass med produksjon av post-smolt på land og får nå en viss oppmykning ved at vektgrensen på 250 gram foreslås opphevet, samtidig som det innføres egne regler for slik oppdrett.

  Read more
 • Tap av konsesjoner er ingen egnet sanksjonsmåte

  Tap av konsesjoner er ingen egnet sanksjonsmåte

  I FiskeribladetFiskaren 25. november d.å. publiserer professorene Ole Torrissen og Frank Asche en artikkel der de tar til orde for å ta konsesjonene fra oppdrettere som bryter de lover og regler som gjelder i oppdrettsnæringen. Jeg er helt uenig i en slik oppfatning. Etter min mening er en for omfattende sanksjonsbruk skadelig både for oppdrettsnæringen, miljøet og samfunnet for øvrig.

  Read more
 • Er utslipp fra brønnbåtflåten i strid med forurensingslov og forurensingsforskriften?
  ,

  Er utslipp fra brønnbåtflåten i strid med forurensingslov og forurensingsforskriften?

  Miljødirektoratet, ved seksjonsleder Cecilie Kristiansen, har nylig uttalt til blant andre iLaks at brønnbåtflåten i en årrekke kan ha brutt forurensingsforskriftene om dumping, ettersom det ikke er egne utslippstillatelse for lusemidler.

  Read more
 • Utviklingskonsesjoner kan få store konsekvenser
  ,

  Utviklingskonsesjoner kan få store konsekvenser

  Ny vår for norsk oppdrettsnæring. Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i dag nye forskriftsbestemmelser om utviklingskonsesjoner.

  Read more
 • Endringer i Fiskesalslagslova?
  ,

  Endringer i Fiskesalslagslova?

  Fiskeriministeren har ved flere anledninger i august fastslått at regjeringen ikke vil foreslå endringer av betydning i fiskesalslagslova. Salgslagenes monopol skal bestå. Konklusjonen er en ny bekreftelse på hvor sterkt salgslagene står i norsk fiskeriforvaltning og norsk politikk. Ved stortingsbehandlingen av den nye salgslagsloven i 2013 var Høyre og Fremskrittspartiet kritiske til monopolet, og i komiteinnstillingen (Innst 417 L (2012-2013) s. 8-9) har medlemmene fra dagens regjeringspartier en omfattende særmerknad som peker på behov for flere reformer. På den bakgrunn er det overraskende at konklusjonen etter to år i regjering er at det ikke skal gjøres endringer.

  Read more
 • Rettsikkerhet og miljøstyring
  ,

  Rettsikkerhet og miljøstyring

  I Norge har vi et godt utbygget regelverk for å sikre at partene i en forvaltningssak kan få overprøvet sakens juridiske spørsmål. De aller fleste konfliktfylte forvaltningssakene i sjømatnæringen dreier seg imidlertid ikke om uenighet om innholdet i et regelverk. De dreier deg om uenighet om sakens relevante faktiske forhold, og overraskende ofte er det uenighet om helt grunnleggende faglige spørsmål. Etter min oppfatning kan det reises spørsmål om vi har gode nok overprøvingsordninger ved slik uenighet.

  Read more
 • Utviklingsløyver – stimulering til bærekraftig havbruksvekst
  ,

  Utviklingsløyver – stimulering til bærekraftig havbruksvekst

  Alt ligger til rette for at regjeringen allerede i høst vil vedta nye regler som åpner for såkalte utviklingskonsesjoner. Høringsrunden viser stor tilslutning til en slik nyordning. Oppdrettere som ønsker å prøve ut nye driftsformer eller teknologiske prosjekt som kan bidra til å løse de miljø- og arealutfordringer næringen står ovenfor, og der et utviklingsløyve vil virke utløsende for prosjektet, bør allerede nå starte arbeidet med å forberede sine søknader.

  Read more
 • Lakselus og forvaltningsstrategi

  Lakselus og forvaltningsstrategi

  Lakselus er en stor utfordring for oppdrettsnæringen, både fordi det er et reelt problem og fordi problemer med lakselus svekker næringens omdømme. Det er et problem for næringen selv, men det er i minst like stor grad et samfunnsproblem. Norge ønsker en stor og voksende fiskeoppdrettsnæring, og akkurat nå er lakselus det største hinderet for den veksten samfunnet ønsker.

  Read more
 • Utviklingsløyver – en målrettet miljøregulering

  Det er grunn til å glede seg over Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat av 12. juni 2015 om tildeling av oppdrettstillatelser til utviklingsformål. Vi må håpe på at denne ordningen vil være en positiv katalysator for teknologiutviklingen i oppdrettsnæringen.

  Read more
 • Oppsigelse i prøvetid

  Oppsigelse i prøvetid

  Både på landanlegg og på sjøen vil det være behov for å “prøve ut” nyansatte. Hele formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver skal ha større mulighet til å avslutte arbeidsforholdet dersom den ansatte ikke lever opp til forventningene som lå til grunn for ansettelsen. Det gis altså en noe romsligere adgang for oppsigelse i de tilfellene der oppsigelsen er begrunnet i forhold som prøvetiden tar sikte på å avklare. Høyesterett har sagt at det er en «Ikke uvesentlig» lavere terskel for å gå til oppsigelse i prøvetiden enn i et ordinært løpende arbeidsforhold.

  Read more