Archive for December, 2014

Reform av oppdrettsforvaltningen bør inngå i vårens stortingsmelding om havbruksnæringen

Det er et uttalt mål for Regjeringen at forvaltningen skal effektiviseres, og at unødvendig byråkrati skal fjernes. Regjeringen bør i forbindelse med stortingsmeldingen om havbruksnæringen vurdere omfattende reform av havbruksforvaltningen.

Skal oppdrettsnæringen ha individuelt miljøansvar?

Som et forarbeid til den varslede Stortingsmeldingen om vekst i oppdrettsnæringen har Nærings- og Fiskeridepartementet publisert et høringsnotat med forslag til regulering av veksten i oppdrettsnæringen. Notatet har høringsfrist 10. januar 2015.

Mannskapets situasjon ved overdragelse av fartøy – hva bør reder være oppmerksom på?

Overdragelse av fartøy kan skje ved salg av et enkelt fartøy eller ved salg av en ”virksomhet”. Det kan skje ved overdragelse av virksomheten som helhet eller deler av den. Overdragelsen av fartøyet kan skje ved ordinært salg, fusjon eller fisjon. Mannskapet på et fartøy som overdras vil bli berørt i større eller mindre grad. Et spørsmål som oppstår er hvorvidt overdragelsen gir grunnlag for oppsigelser av mannskapet. Vi skal se på hvilket regelverk som gjelder og hva reder bør være oppmerksom på i denne situasjonen.

Saksbehandlingen av nye oppdrettslokaliteter kan forenkles

Fiskeriministeren og hennes politiske ledelse gir uttrykk for at de har ambisiøse mål når det gjelder forenkling av oppdrettsforvaltningen. Det er en god målsetning.

Reform i Mattilsynet – hovedkontoret overtar all klagesaksbehandling 1.1.2015

Mattilsynet er en viktig medspiller for havbruksnæringen. Organiseringen av tilsynet er derfor viktig for virksomhetene. Fra 1. januar 2015 vil det ikke lenger være tre forvaltningsnivå i Mattilsynet. Dagens distriktskontor og regionskontor slås sammen til ett forvaltningsnivå. Dette innebærer blant annet at det er Mattilsynets hovedkontor som blir klageorgan for alle typer saker.