• Endringer i deltakerloven

Seminar om direkte salg av fisketillatelser

·

I høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet at det gjøres endringer i deltakerloven, samt en del tilhørende forskrifter, som gir mulighet for rederiene til å foreta direkte salg av fisketillatelser (konsesjon og deltakeradgang), uten samtidig overdragelse av det fartøy som rettigheten er knyttet til.

I seminaret gjennomgikk vi forslaget til endringer og påpekte enkelte praktiske konsekvenser dette får for rederiene og hvilken betydning dette har for finansiering og kredittvurdering.

Link til presentasjonen finner du her.

Blant de vel 20 fremmøtte var det blant annet næringsaktører, skipsmeglere og representanter fra flere av de store banker. I forlengelsen av foredraget stilte de fremmøtte flere spørsmål, og det ble en fin runde med diskusjon rundt ulike problemstillinger.

Vi takker de fremmøtte for oppmerksomheten.

* * *

Et av spørsmålene som ble reist av de fremmøtte var om lovforslaget inneholdt noen endring av reglene om struktur.

I foredraget gjennomgikk vi primært de forslåtte reglene om overdragelse av spesiell tillatelse (konsesjon) som foreslås inntatt i deltakerloven § 17 første ledd bokstav a), og overdragelse av deltakeradgang som foreslås inntatt i deltakerforskriften § 45a. Det ble nevnt at lovforslaget også legger opp til å innta tilsvarende bestemmelser i strukturkvoteforskriftene, uten at dette ble nærmere gjennomgått.

Lovforslaget innebærer altså at det forslås inntatt regler om splitting av strukturkvoter og deler av strukturkvoter, etter samme mal som forslaget til deltakerloven § 17 første ledd bokstav c og til deltakerforskriften § 45a. Dette innebærer at dagens splittingspraksis som det i dag er åpnet for mellom fartøy i samme eie (splitting av hele eller deler av strukturkvoter), utvides til å gjelde også der fartøyene ikke er i samme eie.

Departementet foreslår visse begrensninger i reglene, blant annet at tildeling av strukturkvote eller deler av strukturkvote bare skal kunne gjøres med virkning for kommende kvoteår, og at oppgivelsen av tilsvarende strukturkvote eller deler av strukturkvote for virkning fra utløpet av inneværende kvoteår.

* * *

Kontakt:

Advokat dr. juris Ole-Martin Lund Andreassen, oma@sands.no +47 480 16 513

Advokat Bjørn-Ivar Bendiksen, bib@sands.no +47 412 07 490