Archive for September, 2014

Overtredelsesgebyr etter akvakulturloven: Når har en ansatt eller kontraktspart handlet “på vegne av” foretaket?

Etter akvakulturloven § 30 kan et foretak ilegges overtredelsesgebyr dersom ”foretaket eller noen som har handlet på foretakets vegne” overtrer bestemmelser i akvakulturloven eller tilknyttede lover og forskrifter. Som ordlyden […]

Kan samdrift eller samlokalisering føre til økt produksjon og fortjeneste?

Bør jeg samarbeide med naboen?

Det er lite som tyder på at noen ny konsesjonsrunde vil komme de nærmeste årene. Selv om regjeringen legger opp til mulighet for 5% vekst dersom visse strenge miljøkrav etterleves, så vil mange oppdrettere måtte tenke nytt om en skal få til vekst i produksjonen.