Ny oppdrettsvekst med strenge miljøkrav

·

 

Høringsfristen for forslaget er 1. oktober, så det er god tid til å finne ut hva man vil mene om det.

Umiddelbart er det to sider ved den juridiske reguleringen som det i hvert fall er grunn til å stille spørsmål ved.

Det ene er det forhold at man har foreslått en bestemt søknadsfrist som det er lagt opp til å håndheve strengt. Det syns rart i og med at dette er en ordning som alle oppdrettere vil ha rett til å delta i; det er ingen konkurranse om et begrenset gode.  Da burde vel oppdretterne selv kunne få vurdere fra hvilket tidspunkt de er klar til å foreta utvidelsen – og underlegge seg den strenge kontrollen.

Det andre forholdet er at man legger opp til et strengt sanksjonsregime med kraftige reaksjoner dersom oppdretteren ikke greier å holde seg under grensen på 0,1 lus i gjennomsnitt pr fisk.  Et slikt strengt regime er greit hvis oppdretteren greier å holde lusetallet nede dersom han gjør en god jobb. Hvis det imidlertid i tillegg er avhengig av forhold utenfor oppdretterens kontroll, for eksempel det omkringliggende havmiljø, er et slikt strengt sanksjonsregime betenkelig. Dersom oppdretterne hiver seg på denne utvidelsen i tro på at de skal klare å holde lusetallet nede, og så mislykkes i stor stil, kan jo dette bli en stor belastning for næringen.

Vi vil gjennomgå forslaget grundig og kommer snart tilbake med flere kommentarer.

Se pressemelding fra departementet her