Permitteringer på gang?

01 Apr 2014

De siste månedene har media hatt utallige oppslag om permitteringer i fiskeindustrien og forholdet til NAV. Regelverket om dagpenger oppleves svært uforutsigbart, og medfører at en hel næring opplever utrygghet. Men når har arbeidstaker krav på dagpenger ved permittering?

Regelverket har vært gjenstand for flere endringer bare det siste året. Bestemmelsene er til dels kompliserte og vanskelig tilgjengelig. Praktiseringen hos myndighetene har ført til tilfeldigheter og lite tilsiktede løsninger. Seneste eksempel er innstrammingen ved årsskiftet hvor NAV informerte om at det var innført ”lik praksis” over hele landet for tildeling av dagpenger under permittering. Dette førte til store utfordringer for fiskeindustrien nærmest over natten. På dette tidspunktet var det allerede aktuelt med permitteringsvarsel til mange hundre ansatte.

Et negativt svar på søknad om dagpenger kan medføre et betydelig tap for mange ansatte. Den ansatte sender i god tro inn søknad om dagpenger. Tiden går og NAV gir avslag med følgende begrunnelse:  ”Du er ikke permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Du fyller derfor ikke vilkårene for rett til dagpenger”.  Den ansatte henvises til å fremme klage. Måneder med saksbehandlingstid kan påregnes.

Usikkerheten om retten til dagpenger fører til at arbeidsplasser i fiskeindustrien blir lite attraktive. Media omtalte for ikke lenge siden saken hvor fast slakteriansatte i Marine Harvest ikke fikk utbetalt dagpenger fordi arbeidsgiver etter sigende burde ha planlagt tilgangen til arbeid bedre.

Slik fungerer dessverre ikke hoveddelen av fiskeindustrien – råstofftilgangen vil variere og kan være uforutsigbar. Media omtalte da også NAVs håndtering av Marine Harvest- saken som ”absurd”. Men hva må til for å unngå lignende situasjoner fremover?

 

Permitteringsinstituttet

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig fritatt fra sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstansen kun er midlertidig. Hvis det er på det rene eller overveiende sannsynlig at situasjonen vil bli permanent, skal oppsigelse brukes. Arbeidsgiver skal gi melding til NAV ved permittering eller oppsigelser av mer enn 10 ansatte.

Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler. De fleste bestemmelsene baserer seg derfor på en rekke tariffavtaler. Mest kjent er hovedavtalen mellom LO og NHO. Bestemmelser etter mønster av hovedavtalen har utviklet seg til ulovfestede regler og sedvane og vil være retningsgivende også for virksomheter som ikke er bundet av tariff.

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Grunnlaget må kunne knyttes til bedriften, ikke arbeidstakeren. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art. Eksempler på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker m.v. Arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer følger av arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2.

Ved valg av hvem som skal permitteres skal ansiennitetsprinsippet i utgangspunktet legges til grunn. Den sist ansatte skal altså som hovedregel permitteres først. Det er imidlertid slått fast at avvik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

En bedrift som vurderer å gå til permittering, har plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollføringen blir sentral i den saksbehandlingen som senere skal skje ved søknad om dagpenger hos NAV.

Før permittering kan iverksettes må arbeidstaker varsles om dette. Varslingsfristen er vanligvis 14 dager. Ved permittering skal arbeidsgiver normalt betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 20 arbeidsdager. Innenfor fiskeindustrien gjelder imidlertid ikke arbeidsgiverperioden på 20 arbeidsdager, og arbeidsgiver er derfor fritatt lønnsplikt fra dag en.

Permitteringsvarselet skal være skriftlig og bør inneholde den permittertes navn, varsel om permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, angivelse av aktuelt tidsrom og oppfordring om å ta kontakt med NAV så snart som mulig for å fremme søknad om dagpenger.

Arbeidstaker kan ha rett til dagpenger under permittering. Dagpenger ved permittering kan oppnås i maksimalt 52 uker. Innen fiskeindustrien gjelder et vilkår om at arbeidstakers arbeidstid må være redusert med minst 40 %

Arbeidsgiver har anledning til å benytte hel eller delvis permittering. Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikten, delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Når permitteringstiden er over, er arbeidstaker pliktig å møte på jobb. Hvis permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker i utgangspunktet være forpliktet til å møte på arbeid i løpet av 1-2 dager når arbeidsgiver gir beskjed om det.

 

Rett til dagpenger?

Ikke alle permitterte har rett til dagpenger. Folketrygdloven § 4-7 med forskrift regulerer forholdet. Selv om det er saklig grunnlag for permittering, er det ikke sikkert at permitteringsårsaken gir rett til dagpenger. For at de ansatte skal ha rett til dagpenger, må årsaken skyldes forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. De ansatte vil for eksempel ikke ha rett til dagpenger dersom virksomheten i alminnelighet kun har arbeid deler av året, og permitterer de delene av året virksomheten ikke har oppgaver – såkalte påregnelige sesongvariasjoner.

Praktiseringen av denne bestemmelsen har i den senere tid medført sterk uenighet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og NAV. Både arbeidsgiver og arbeidstakersiden har vært klar på at denne bestemmelsen praktiseres for snevert. Stridens kjerne er muligheten for påvirkning. Hvilke forhold kan arbeidsgiver påvirke?

Innen fiskeindustrien er en prisgitt det råstoffet en får tilgang til. Selv om en til en viss grad kan forutse at det i perioder kan bli vanskelig å skaffe tilstrekkelig råstoff, vil det ofte være usikkert når og hvor, samt avhengig av en rekke faktorer som virksomhetene i mange tilfeller ikke er herre over.

Likevel ble det fra NAVs side lagt opp til en ”lik praksis” og at arbeidsgiverne i langt større utstrekning skulle pålegges ansvaret for denne planleggingen av driften. Det ble ikke tatt hensyn til de særlige forhold som gjelder innenfor fiskeindustrien. Biologien til fisken og andre klimatiske forhold ble ikke hensyntatt.  Resultatet ble at arbeidstakerne sto uten dagpenger.

I et annet tilfelle hadde fiskeribedriften permittert de ansatte på grunn av råstoffmangel. Samtlige ansatte ble permittert, også daglig leder. NAV nektet da alle ansatte dagpenger under permittering. Begrunnelsen var at ved å permittere også daglig leder, arbeidet ikke bedriften for å skaffe arbeid. NAV mente da at arbeidsgiver kunne påvirke årsaken til permitteringene. NAV uttalte generelt at det ble forutsatt at bedrifter som permitterte skulle arbeide med å skaffe arbeid kontinuerlig. Mangelen på råstoff ble det sett bort fra.

Innen fiskeindustrien vil begrensninger slik det fremgår ovenfor, medføre at en bedrift i svært liten grad kan belage sin virksomhet på faste ansatte. Når det oppstår arbeidsmangel vil en i langt større utstrekning måtte gi oppsigelse til sine ansatte Ved oppsigelse gjelder andre vilkår for rett til dagpenger som ofte er gunstigere for arbeidstaker. I tillegg må en påregne flere midlertidige ansatte og innleie av arbeidskraft på bekostning av faste ansatte.

Reduksjon av antall faste ansatte i fiskeindustrien er ikke ønskelig verken fra arbeidsgivers eller arbeidstakers ståsted.

 

Tar grep

Praksisendringen hos NAV ble fanget opp, og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kom raskt på banen. Han har deretter i flere intervju gitt uttrykk for at praktiseringen av regelverket omkring permittering må tilpasses den konkrete situasjon. ”Lik praksis” er med andre ord nullstilt. Han har også tatt til orde for at behandlingen av saker i NAV må forenkles og avbyråkratiseres.

Ved brev av 30. januar 2014 fra departementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet gis det nå klar instruks om praktisering av bestemmelser om permittering og dagpenger. Endringene er i kraft fra 3. februar 2014.

I brevet understreker ministeren at permitteringsordningen er begrunnet ut i fra et ønske om å unngå oppsigelser og å opprettholde nødvendig kompetanse i virksomheter. Han understreker videre at dagpenger under permittering er ment å skulle sikre inntekten til permitterte arbeidstakere i den perioden arbeidsgiver er løst fra sin lønnsplikt.

Han uttaler at dagpenger som hovedregel skal innvilges når det foreligger en gyldig permittering. Ny forskriftsbestemmelse skal tydeliggjøre dette.

Departementet understreker betydningen av enighet mellom partene om at permittering er nødvendig. Denne enigheten skal legges til grunn. I ny forskriftsbestemmelse, § 6-1 andre ledd, er det presisert at vilkårene i folketrygdloven § 4-7 som hovedregel er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom partene om at grunnlaget for permittering foreligger, og at det på denne måten godgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsakene ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. Bestemmelsen innebærer at det bare er nødvendig å dokumentere enighet om:

–       at det er saklig grunn for permittering

–       at permittering skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke

–       at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen.

 

Så lenge enigheten er dokumentert, skal det bare unntaksvis gjøres en nærmere vurdering av permitteringsårsaken eller hva som er gjort for å unngå permittering.

Arbeids- og sosialministeren uttaler at departementet legger til grunn at det må kunne innvilges dagpenger etter § 4-7 uten at det stilles krav om at mangel på arbeid må være uforutsett, ekstraordinært eller plutselig. Departementet understreker imidlertid at jo mer forutsigbar mangelen på arbeid er, jo større krav kan det settes til dokumentasjon knyttet til hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering. Dette kan medføre utfordringer for bedrifter som utelukkende baserer sin virksomhet på mottak av pelagisk fisk.

Selv om partenes enighet skal tillegges stor vekt, er utgangspunktet er at det må vurderes konkret om de særlige vilkårene for innvilgelse av dagpenger etter § 4-7 foreligger. Et vesentlig moment i så fall er permitteringens varighet ut i fra at permitteringsinstituttet er knyttet til en midlertidig situasjon.

Det uttales videre at for å sikre forutberegnelighet er det viktig at det er en tett dialog mellom arbeids- og velferdsetaten og arbeidsgiver og arbeidstaker.

I saker hvor det ikke er dokumentert enighet gjelder strengere regler for dokumentasjon, blant annet på hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

 

Saksbehandlingstiden må ned

Ovennevnte redegjørelse viser hvor viktig den tette dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/arbeidstakers organisasjon er når spørsmålet om permittering blir aktuelt. Dersom arbeidsgiver inntar en aktiv holdning overfor arbeidstaker vil en ofte oppnå den nødvendige dialogen slik at enighet om både årsak til permittering og behovet for permittering kan protokollføres. Gjennomgangen viser også at det er særdeles sentralt at arbeidsgiver gjennomfører en nær dialog med NAV og er i forkant av de vurderingskriterier som oppstilles. Rutiner bør på plass og innbefatte både varslingsrutiner, dialogmøte med arbeidstaker og organisasjoner og oppfølging av arbeidstaker i permitteringsperioden.

På denne måten unngår en at tiltrengt arbeidskraft og kompetanse i fiskerinæringen blir stående uten inntekt fordi NAV gir avslag. Vi får håpe at den klargjøring av forskriften som nå har funnet sted kan bli slutten på den utrygge og uforutsigbare situasjonen som mange ansatte i fiskeindustrien har måttet leve med. Tett dialog er ofte løsningen på det meste. Men er det nok? Saksbehandlingstiden må i alle fall ned og det er å håpe at myndighetene tar ytterligere tak for forenkling og avbyråkratisering.

Om forfatteren

Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre Monica Gjerde Sperre har i nærmere 20 år arbeidet med fiskerirettslige problemstillinger med hovedvekt på arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Hun arbeider fra vårt kontor i Ålesund, men har oppdrag i hele regionen Midt-Norge. Hun arbeider med rettslige spørsmål som berører fiskeindustrien hva angår både landanlegg og fiskeflåten. Hun har derfor et godt innblikk i de næringsrelaterte problemstillinger som reises innenfor bransjen både rettslig og politisk.

45 Comments

 1. I’m not that much of a internet reader to be honest
  but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back
  later on. All the best 0mniartist asmr

 2. This information is priceless. When can I find out more? 0mniartist asmr

 3. 0mniartist says:

  You need to take part in a contest for one of the finest websites on the net.
  I’m going to highly recommend this web site! asmr 0mniartist

 4. j.mp says:

  Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site,
  and your views are good in support of new visitors.
  0mniartist asmr

 5. j.mp says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Cheers asmr 0mniartist

 6. your gamefly says:

  You have made some good points there. I looked on the net to learn more about the issue and
  found most individuals will go along with your views on this web site.

 7. the asmr says:

  Thanks for any other informative blog. The place else
  could I get that type of info written in such a perfect manner?
  I’ve a mission that I am just now working on, and I have been at the look out for such info.

 8. the asmr says:

  Excellent website. Plenty of useful information here.
  I am sending it to several friends ans additionally sharing
  in delicious. And of course, thank you in your effort!

 9. where asmr says:

  It’s amazing to pay a quick visit this website and reading the views of all mates concerning this post,
  while I am also keen of getting experience.

 10. gamefly the says:

  Great post.

 11. asmr but says:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful
  & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you
  helped me.

 12. bit.ly says:

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to
  find It truly helpful & it helped me out a lot.
  I hope to offer something again and help others like you helped me.

 13. asmr there says:

  I used to be recommended this website by means of my cousin. I’m now not positive whether this post
  is written via him as no one else recognise such detailed approximately
  my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 14. my asmr says:

  Greate post. Keep posting such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have performed an excellent job.
  I will definitely digg it and for my part suggest to my friends.
  I am confident they will be benefited from this website.

 15. scoliosis
  Fabulous, what a website it is! This weblog gives helpful information to us, keep it up.

  scoliosis

 16. scoliosis
  Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and include almost all
  vital infos. I would like to peer more posts like this
  . scoliosis

 17. free dating sites
  Fantastic beat ! I wish to apprentice while
  you amend your website, how could i subscribe for a weblog site?
  The account helped me a applicable deal.
  I have been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered brilliant clear concept free dating sites

 18. j.mp says:

  scoliosis
  Hey there! I’ve been following your weblog for some time now and finally got the courage to go ahead
  and give you a shout out from Austin Tx! Just
  wanted to mention keep up the excellent work!
  scoliosis

 19. free dating sites
  Hi there, I found your site via Google whilst looking for
  a similar matter, your site came up, it seems
  to be great. I’ve bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hi there, simply turned into alert to your blog via Google, and found
  that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels.

  I will appreciate if you continue this in future. Lots of people shall be
  benefited out of your writing. Cheers! https://785days.tumblr.com/ free
  dating sites

 20. asmr in says:

  Hello all, here every one is sharing such knowledge, so it’s fastidious to
  read this blog, and I used to go to see this blog everyday.

 21. Do you mind if I quote a couple of your posts as
  long as I provide credit and sources back to your webpage?

  My website is in the very same niche as yours and my users would genuinely benefit
  from a lot of the information you provide here. Please let me
  know if this alright with you. Thanks a lot!

 22. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 23. Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thank you for
  providing these details.

 24. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

 25. Do you have a spam issue on this site; I also am
  a blogger, and I was wanting to know your situation; many of
  us have developed some nice procedures and we are looking to swap
  strategies with others, please shoot me an e-mail if interested.

 26. Hi there! This post could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous
  roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this post
  to him. Pretty sure he’s going to have a good read.
  I appreciate you for sharing!

 27. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to
  say wonderful blog!

 28. tinyurl.com says:

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 29. Letha says:

  I really like it when individuals come together and share views.
  Great site, stick with it!

 30. bgoldbet.com says:

  Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers

  My website – 777 casino malaysia (bgoldbet.com)

 31. Lela says:

  What i don’t understood is in truth how you are now not really a lot
  more smartly-favored than you might be now. You are so intelligent.
  You understand thus significantly in the case of
  this topic, produced me in my opinion consider it from numerous varied angles.
  Its like men and women are not involved unless it’s one thing to accomplish
  with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding.
  At all times care for it up!

 32. 건마 says:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you
  create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where
  u got this from. thanks a lot

 33. BV13Eu You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most guys will consent with your website.

 34. uIZa3v Thanks a lot for the article.Really looking forward to read more. Will read on

 35. I undoubtedly did not realize that. Learnt something new today! Thanks for that.

 36. CharlesCrymn says:

  guitares tom book chant ex chanteur des martin circus 2018 Adobe Cs6 Direct Gratuitement aap ki dietitian book pdf

 37. Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Cool.

 38. CharlesCrymn says:

  john van de walle pdf 179 book Les Belles De Nuit Gratuitement maikling kwento para sa big book

 39. JimmyNox says:

  SQL is the language utilized to produce, update, and also modify a database– articulated both as ‘Se-quell’ and’S-Q-L’. Prior to beginning with SQL, let us have a short understanding of DBMS. In straightforward terms, it is software that is made use of to create as well as handle data sources. We are mosting likely to stick with RDBMS in this article. There are also non-relational DBMS like MongoDB made use of for large data evaluation. There are different accounts like data expert, data source manager, and also information engineer that require the expertise of SQL. In addition to assisting you in your interviews, this short article will certainly additionally give a basic understanding of SQL.
  https://interviewtip.net
  I can also suggest ” LEADING 30 SQL Meeting Coding Tasks” by Matthew Urban, really terrific book when it involves one of the most typical SQL coding interview questions. This error typically shows up because of syntax mistakes available a column name in Oracle data source, notice the ORA identifier in the error code. Ensure you key in the right column name. Additionally, take special note on the aliases as they are the one being referenced in the error as the void identifier. Hibernate is Object Relational Mapping tool in Java.

 40. There as noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good points in options also.

 41. Casino Drive 24 24 Lyon Madeleine Lyon Casino Vannes Macjinre A Sous Fermeture Definitive Casino Auxonne

 42. Casino Max Vendredi Loterie Nkl Coin Master Free Spins Link 2019 Today

 43. view says:

  Would you be fascinated by exchanging hyperlinks?

 44. Jeux Gratuit Casino Lighthink Link Comment Bien Jouer Au Poker Au Casino Saint Valentain Casino Bagnoles De L Orne Restaurant

Leave a Comment