Permitteringer på gang?

01 Apr 2014

De siste månedene har media hatt utallige oppslag om permitteringer i fiskeindustrien og forholdet til NAV. Regelverket om dagpenger oppleves svært uforutsigbart, og medfører at en hel næring opplever utrygghet. Men når har arbeidstaker krav på dagpenger ved permittering?

Regelverket har vært gjenstand for flere endringer bare det siste året. Bestemmelsene er til dels kompliserte og vanskelig tilgjengelig. Praktiseringen hos myndighetene har ført til tilfeldigheter og lite tilsiktede løsninger. Seneste eksempel er innstrammingen ved årsskiftet hvor NAV informerte om at det var innført ”lik praksis” over hele landet for tildeling av dagpenger under permittering. Dette førte til store utfordringer for fiskeindustrien nærmest over natten. På dette tidspunktet var det allerede aktuelt med permitteringsvarsel til mange hundre ansatte.

Et negativt svar på søknad om dagpenger kan medføre et betydelig tap for mange ansatte. Den ansatte sender i god tro inn søknad om dagpenger. Tiden går og NAV gir avslag med følgende begrunnelse:  ”Du er ikke permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Du fyller derfor ikke vilkårene for rett til dagpenger”.  Den ansatte henvises til å fremme klage. Måneder med saksbehandlingstid kan påregnes.

Usikkerheten om retten til dagpenger fører til at arbeidsplasser i fiskeindustrien blir lite attraktive. Media omtalte for ikke lenge siden saken hvor fast slakteriansatte i Marine Harvest ikke fikk utbetalt dagpenger fordi arbeidsgiver etter sigende burde ha planlagt tilgangen til arbeid bedre.

Slik fungerer dessverre ikke hoveddelen av fiskeindustrien – råstofftilgangen vil variere og kan være uforutsigbar. Media omtalte da også NAVs håndtering av Marine Harvest- saken som ”absurd”. Men hva må til for å unngå lignende situasjoner fremover?

 

Permitteringsinstituttet

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig fritatt fra sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstansen kun er midlertidig. Hvis det er på det rene eller overveiende sannsynlig at situasjonen vil bli permanent, skal oppsigelse brukes. Arbeidsgiver skal gi melding til NAV ved permittering eller oppsigelser av mer enn 10 ansatte.

Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler. De fleste bestemmelsene baserer seg derfor på en rekke tariffavtaler. Mest kjent er hovedavtalen mellom LO og NHO. Bestemmelser etter mønster av hovedavtalen har utviklet seg til ulovfestede regler og sedvane og vil være retningsgivende også for virksomheter som ikke er bundet av tariff.

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Grunnlaget må kunne knyttes til bedriften, ikke arbeidstakeren. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art. Eksempler på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker m.v. Arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer følger av arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2.

Ved valg av hvem som skal permitteres skal ansiennitetsprinsippet i utgangspunktet legges til grunn. Den sist ansatte skal altså som hovedregel permitteres først. Det er imidlertid slått fast at avvik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

En bedrift som vurderer å gå til permittering, har plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollføringen blir sentral i den saksbehandlingen som senere skal skje ved søknad om dagpenger hos NAV.

Før permittering kan iverksettes må arbeidstaker varsles om dette. Varslingsfristen er vanligvis 14 dager. Ved permittering skal arbeidsgiver normalt betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 20 arbeidsdager. Innenfor fiskeindustrien gjelder imidlertid ikke arbeidsgiverperioden på 20 arbeidsdager, og arbeidsgiver er derfor fritatt lønnsplikt fra dag en.

Permitteringsvarselet skal være skriftlig og bør inneholde den permittertes navn, varsel om permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, angivelse av aktuelt tidsrom og oppfordring om å ta kontakt med NAV så snart som mulig for å fremme søknad om dagpenger.

Arbeidstaker kan ha rett til dagpenger under permittering. Dagpenger ved permittering kan oppnås i maksimalt 52 uker. Innen fiskeindustrien gjelder et vilkår om at arbeidstakers arbeidstid må være redusert med minst 40 %

Arbeidsgiver har anledning til å benytte hel eller delvis permittering. Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikten, delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Når permitteringstiden er over, er arbeidstaker pliktig å møte på jobb. Hvis permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker i utgangspunktet være forpliktet til å møte på arbeid i løpet av 1-2 dager når arbeidsgiver gir beskjed om det.

 

Rett til dagpenger?

Ikke alle permitterte har rett til dagpenger. Folketrygdloven § 4-7 med forskrift regulerer forholdet. Selv om det er saklig grunnlag for permittering, er det ikke sikkert at permitteringsårsaken gir rett til dagpenger. For at de ansatte skal ha rett til dagpenger, må årsaken skyldes forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. De ansatte vil for eksempel ikke ha rett til dagpenger dersom virksomheten i alminnelighet kun har arbeid deler av året, og permitterer de delene av året virksomheten ikke har oppgaver – såkalte påregnelige sesongvariasjoner.

Praktiseringen av denne bestemmelsen har i den senere tid medført sterk uenighet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og NAV. Både arbeidsgiver og arbeidstakersiden har vært klar på at denne bestemmelsen praktiseres for snevert. Stridens kjerne er muligheten for påvirkning. Hvilke forhold kan arbeidsgiver påvirke?

Innen fiskeindustrien er en prisgitt det råstoffet en får tilgang til. Selv om en til en viss grad kan forutse at det i perioder kan bli vanskelig å skaffe tilstrekkelig råstoff, vil det ofte være usikkert når og hvor, samt avhengig av en rekke faktorer som virksomhetene i mange tilfeller ikke er herre over.

Likevel ble det fra NAVs side lagt opp til en ”lik praksis” og at arbeidsgiverne i langt større utstrekning skulle pålegges ansvaret for denne planleggingen av driften. Det ble ikke tatt hensyn til de særlige forhold som gjelder innenfor fiskeindustrien. Biologien til fisken og andre klimatiske forhold ble ikke hensyntatt.  Resultatet ble at arbeidstakerne sto uten dagpenger.

I et annet tilfelle hadde fiskeribedriften permittert de ansatte på grunn av råstoffmangel. Samtlige ansatte ble permittert, også daglig leder. NAV nektet da alle ansatte dagpenger under permittering. Begrunnelsen var at ved å permittere også daglig leder, arbeidet ikke bedriften for å skaffe arbeid. NAV mente da at arbeidsgiver kunne påvirke årsaken til permitteringene. NAV uttalte generelt at det ble forutsatt at bedrifter som permitterte skulle arbeide med å skaffe arbeid kontinuerlig. Mangelen på råstoff ble det sett bort fra.

Innen fiskeindustrien vil begrensninger slik det fremgår ovenfor, medføre at en bedrift i svært liten grad kan belage sin virksomhet på faste ansatte. Når det oppstår arbeidsmangel vil en i langt større utstrekning måtte gi oppsigelse til sine ansatte Ved oppsigelse gjelder andre vilkår for rett til dagpenger som ofte er gunstigere for arbeidstaker. I tillegg må en påregne flere midlertidige ansatte og innleie av arbeidskraft på bekostning av faste ansatte.

Reduksjon av antall faste ansatte i fiskeindustrien er ikke ønskelig verken fra arbeidsgivers eller arbeidstakers ståsted.

 

Tar grep

Praksisendringen hos NAV ble fanget opp, og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kom raskt på banen. Han har deretter i flere intervju gitt uttrykk for at praktiseringen av regelverket omkring permittering må tilpasses den konkrete situasjon. ”Lik praksis” er med andre ord nullstilt. Han har også tatt til orde for at behandlingen av saker i NAV må forenkles og avbyråkratiseres.

Ved brev av 30. januar 2014 fra departementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet gis det nå klar instruks om praktisering av bestemmelser om permittering og dagpenger. Endringene er i kraft fra 3. februar 2014.

I brevet understreker ministeren at permitteringsordningen er begrunnet ut i fra et ønske om å unngå oppsigelser og å opprettholde nødvendig kompetanse i virksomheter. Han understreker videre at dagpenger under permittering er ment å skulle sikre inntekten til permitterte arbeidstakere i den perioden arbeidsgiver er løst fra sin lønnsplikt.

Han uttaler at dagpenger som hovedregel skal innvilges når det foreligger en gyldig permittering. Ny forskriftsbestemmelse skal tydeliggjøre dette.

Departementet understreker betydningen av enighet mellom partene om at permittering er nødvendig. Denne enigheten skal legges til grunn. I ny forskriftsbestemmelse, § 6-1 andre ledd, er det presisert at vilkårene i folketrygdloven § 4-7 som hovedregel er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom partene om at grunnlaget for permittering foreligger, og at det på denne måten godgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsakene ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. Bestemmelsen innebærer at det bare er nødvendig å dokumentere enighet om:

–       at det er saklig grunn for permittering

–       at permittering skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke

–       at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen.

 

Så lenge enigheten er dokumentert, skal det bare unntaksvis gjøres en nærmere vurdering av permitteringsårsaken eller hva som er gjort for å unngå permittering.

Arbeids- og sosialministeren uttaler at departementet legger til grunn at det må kunne innvilges dagpenger etter § 4-7 uten at det stilles krav om at mangel på arbeid må være uforutsett, ekstraordinært eller plutselig. Departementet understreker imidlertid at jo mer forutsigbar mangelen på arbeid er, jo større krav kan det settes til dokumentasjon knyttet til hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering. Dette kan medføre utfordringer for bedrifter som utelukkende baserer sin virksomhet på mottak av pelagisk fisk.

Selv om partenes enighet skal tillegges stor vekt, er utgangspunktet er at det må vurderes konkret om de særlige vilkårene for innvilgelse av dagpenger etter § 4-7 foreligger. Et vesentlig moment i så fall er permitteringens varighet ut i fra at permitteringsinstituttet er knyttet til en midlertidig situasjon.

Det uttales videre at for å sikre forutberegnelighet er det viktig at det er en tett dialog mellom arbeids- og velferdsetaten og arbeidsgiver og arbeidstaker.

I saker hvor det ikke er dokumentert enighet gjelder strengere regler for dokumentasjon, blant annet på hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

 

Saksbehandlingstiden må ned

Ovennevnte redegjørelse viser hvor viktig den tette dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/arbeidstakers organisasjon er når spørsmålet om permittering blir aktuelt. Dersom arbeidsgiver inntar en aktiv holdning overfor arbeidstaker vil en ofte oppnå den nødvendige dialogen slik at enighet om både årsak til permittering og behovet for permittering kan protokollføres. Gjennomgangen viser også at det er særdeles sentralt at arbeidsgiver gjennomfører en nær dialog med NAV og er i forkant av de vurderingskriterier som oppstilles. Rutiner bør på plass og innbefatte både varslingsrutiner, dialogmøte med arbeidstaker og organisasjoner og oppfølging av arbeidstaker i permitteringsperioden.

På denne måten unngår en at tiltrengt arbeidskraft og kompetanse i fiskerinæringen blir stående uten inntekt fordi NAV gir avslag. Vi får håpe at den klargjøring av forskriften som nå har funnet sted kan bli slutten på den utrygge og uforutsigbare situasjonen som mange ansatte i fiskeindustrien har måttet leve med. Tett dialog er ofte løsningen på det meste. Men er det nok? Saksbehandlingstiden må i alle fall ned og det er å håpe at myndighetene tar ytterligere tak for forenkling og avbyråkratisering.

Om forfatteren

Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre Monica Gjerde Sperre har i nærmere 20 år arbeidet med fiskerirettslige problemstillinger med hovedvekt på arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Hun arbeider fra vårt kontor i Ålesund, men har oppdrag i hele regionen Midt-Norge. Hun arbeider med rettslige spørsmål som berører fiskeindustrien hva angår både landanlegg og fiskeflåten. Hun har derfor et godt innblikk i de næringsrelaterte problemstillinger som reises innenfor bransjen både rettslig og politisk.

537 Comments

 1. I’m not that much of a internet reader to be honest
  but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back
  later on. All the best 0mniartist asmr

 2. This information is priceless. When can I find out more? 0mniartist asmr

 3. 0mniartist says:

  You need to take part in a contest for one of the finest websites on the net.
  I’m going to highly recommend this web site! asmr 0mniartist

 4. j.mp says:

  Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site,
  and your views are good in support of new visitors.
  0mniartist asmr

 5. j.mp says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Cheers asmr 0mniartist

 6. your gamefly says:

  You have made some good points there. I looked on the net to learn more about the issue and
  found most individuals will go along with your views on this web site.

 7. the asmr says:

  Thanks for any other informative blog. The place else
  could I get that type of info written in such a perfect manner?
  I’ve a mission that I am just now working on, and I have been at the look out for such info.

 8. the asmr says:

  Excellent website. Plenty of useful information here.
  I am sending it to several friends ans additionally sharing
  in delicious. And of course, thank you in your effort!

 9. where asmr says:

  It’s amazing to pay a quick visit this website and reading the views of all mates concerning this post,
  while I am also keen of getting experience.

 10. gamefly the says:

  Great post.

 11. asmr but says:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful
  & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you
  helped me.

 12. bit.ly says:

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to
  find It truly helpful & it helped me out a lot.
  I hope to offer something again and help others like you helped me.

 13. asmr there says:

  I used to be recommended this website by means of my cousin. I’m now not positive whether this post
  is written via him as no one else recognise such detailed approximately
  my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 14. my asmr says:

  Greate post. Keep posting such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have performed an excellent job.
  I will definitely digg it and for my part suggest to my friends.
  I am confident they will be benefited from this website.

 15. scoliosis
  Fabulous, what a website it is! This weblog gives helpful information to us, keep it up.

  scoliosis

 16. scoliosis
  Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and include almost all
  vital infos. I would like to peer more posts like this
  . scoliosis

 17. free dating sites
  Fantastic beat ! I wish to apprentice while
  you amend your website, how could i subscribe for a weblog site?
  The account helped me a applicable deal.
  I have been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered brilliant clear concept free dating sites

 18. j.mp says:

  scoliosis
  Hey there! I’ve been following your weblog for some time now and finally got the courage to go ahead
  and give you a shout out from Austin Tx! Just
  wanted to mention keep up the excellent work!
  scoliosis

 19. free dating sites
  Hi there, I found your site via Google whilst looking for
  a similar matter, your site came up, it seems
  to be great. I’ve bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hi there, simply turned into alert to your blog via Google, and found
  that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels.

  I will appreciate if you continue this in future. Lots of people shall be
  benefited out of your writing. Cheers! https://785days.tumblr.com/ free
  dating sites

 20. asmr in says:

  Hello all, here every one is sharing such knowledge, so it’s fastidious to
  read this blog, and I used to go to see this blog everyday.

 21. Do you mind if I quote a couple of your posts as
  long as I provide credit and sources back to your webpage?

  My website is in the very same niche as yours and my users would genuinely benefit
  from a lot of the information you provide here. Please let me
  know if this alright with you. Thanks a lot!

 22. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 23. Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thank you for
  providing these details.

 24. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

 25. Do you have a spam issue on this site; I also am
  a blogger, and I was wanting to know your situation; many of
  us have developed some nice procedures and we are looking to swap
  strategies with others, please shoot me an e-mail if interested.

 26. Hi there! This post could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous
  roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this post
  to him. Pretty sure he’s going to have a good read.
  I appreciate you for sharing!

 27. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to
  say wonderful blog!

 28. tinyurl.com says:

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 29. Letha says:

  I really like it when individuals come together and share views.
  Great site, stick with it!

 30. bgoldbet.com says:

  Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers

  My website – 777 casino malaysia (bgoldbet.com)

 31. Lela says:

  What i don’t understood is in truth how you are now not really a lot
  more smartly-favored than you might be now. You are so intelligent.
  You understand thus significantly in the case of
  this topic, produced me in my opinion consider it from numerous varied angles.
  Its like men and women are not involved unless it’s one thing to accomplish
  with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding.
  At all times care for it up!

 32. 건마 says:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you
  create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where
  u got this from. thanks a lot

 33. BV13Eu You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most guys will consent with your website.

 34. uIZa3v Thanks a lot for the article.Really looking forward to read more. Will read on

 35. I undoubtedly did not realize that. Learnt something new today! Thanks for that.

 36. CharlesCrymn says:

  guitares tom book chant ex chanteur des martin circus 2018 Adobe Cs6 Direct Gratuitement aap ki dietitian book pdf

 37. Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Cool.

 38. CharlesCrymn says:

  john van de walle pdf 179 book Les Belles De Nuit Gratuitement maikling kwento para sa big book

 39. JimmyNox says:

  SQL is the language utilized to produce, update, and also modify a database– articulated both as ‘Se-quell’ and’S-Q-L’. Prior to beginning with SQL, let us have a short understanding of DBMS. In straightforward terms, it is software that is made use of to create as well as handle data sources. We are mosting likely to stick with RDBMS in this article. There are also non-relational DBMS like MongoDB made use of for large data evaluation. There are different accounts like data expert, data source manager, and also information engineer that require the expertise of SQL. In addition to assisting you in your interviews, this short article will certainly additionally give a basic understanding of SQL.
  https://interviewtip.net
  I can also suggest ” LEADING 30 SQL Meeting Coding Tasks” by Matthew Urban, really terrific book when it involves one of the most typical SQL coding interview questions. This error typically shows up because of syntax mistakes available a column name in Oracle data source, notice the ORA identifier in the error code. Ensure you key in the right column name. Additionally, take special note on the aliases as they are the one being referenced in the error as the void identifier. Hibernate is Object Relational Mapping tool in Java.

 40. There as noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good points in options also.

 41. Casino Drive 24 24 Lyon Madeleine Lyon Casino Vannes Macjinre A Sous Fermeture Definitive Casino Auxonne

 42. Casino Max Vendredi Loterie Nkl Coin Master Free Spins Link 2019 Today

 43. view says:

  Would you be fascinated by exchanging hyperlinks?

 44. Jeux Gratuit Casino Lighthink Link Comment Bien Jouer Au Poker Au Casino Saint Valentain Casino Bagnoles De L Orne Restaurant

 45. Luis says:

  Hi Dear, are you genuinely visiting this web site daily, if so
  after that you will definitely take fastidious know-how.

 46. right here says:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

 47. pretty handy stuff, overall I imagine this is really worth a bookmark, thanks

 48. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Really Cool.

 49. The website loading speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick.

 50. go to says:

  Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing work.

 51. check says:

  woh I am cheerful to find this website through google.

 52. Thank you for sharing this excellent piece. Very inspiring! (as always, btw)

 53. Tremendous issues here. I am very glad to see your article. Thank you so much and I am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 54. Once open look for the line that says #LAST LINE аАа’аАТ‚б‚Т€Т ADD YOUR ENTRIES BEFORE THIS ONE аАа’аАТ‚б‚Т€Т DO NOT REMOVE

 55. remedy additional eye mark complications in order that you can readily get essentially the most from your hard earned money therefore you all certainly hold the product as full impacts.

 56. Keep up the superb piece of work, I read few posts on this website and I believe that your web site is really interesting and has got circles of superb information.

 57. Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more becasue i may have an interesting idea for you.

 58. 威而鋼 says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as

 59. the most beneficial in its field. Awesome blog!

 60. Outstanding story there. What occurred after? Take care!

 61. VIAGRA says:

  I think this is a real great blog post.Much thanks again. Want more.

 62. 犀利士 says:

  Personally, I have found that to remain probably the most fascinating topics when it draws a parallel to.

 63. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the site is extremely good.

 64. Cialis says:

  Really enjoyed this blog post.Really thank you! Will read on

 65. Right now it sounds like BlogEngine is the top blogging platform available right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 66. 情趣用品 says:

  Really appreciate you sharing this blog post. Much obliged.

 67. cable utp 7 says:

  It’а†s really a nice and helpful piece of info. I am glad that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 68. Very educating story, saved your site for hopes to read more!

 69. Your posts customarily consist of a correct amount of truly up to date information. Everyplace accomplish you extend up with this? Emphatically declaring you are fantastically creative. Thanks again

 70. long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out

 71. Very good post.Thanks Again. Really Great.

 72. NDP 2021 says:

  I truly appreciate this article.Thanks Again. Really Cool.

 73. tinyurl.com says:

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague
  who was doing a little homework on this.
  And he actually bought me lunch due to the fact that I discovered it
  for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!

  But yeah, thanx for spending the time to talk about
  this matter here on your web site.

 74. 樂威壯 says:

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 75. bit.ly says:

  Hi, this weekend is nice for me, since this time i am reading this fantastic informative post here
  at my home.

 76. tinyurl.com says:

  Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this article at this place at this
  blog, I have read all that, so at this time me
  also commenting at this place.

 77. Some truly nice and utilitarian info on this site, too I believe the pattern has got excellent features.

 78. I do believe all the ideas you have presented to your post.
  They’re really convincing and can definitely work.
  Nonetheless, the posts are very short for beginners.
  May you please extend them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 79. You produced some decent factors there. I looked on the internet for that problem and identified most individuals will go coupled with in addition to your web internet site.

 80. more info says:

  Im thankful for the blog post.Much thanks again. Awesome.

 81. Regards for this post, I am a big fan of this web site would like to go along updated.

 82. Ethel Smith says:

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 83. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 84. I-601a says:

  You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most people will agree with your website.

 85. Very good post! We will be linking to this particularly great content on our website. Keep up the good writing.

 86. Merely wanna say that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

 87. go to says:

  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it

 88. j.mp says:

  Good article! We are linking to this particularly great post on our site.
  Keep up the good writing.

 89. Im thankful for the blog article. Really Great.

 90. with this. Additionally, the blog loads super quick for

 91. Thanks so much for the blog. Will read on

 92. Well I sincerely liked studying it. This subject procured by you is very constructive for accurate planning.

 93. It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you tell me which style are you using? Or was it tailor made?

 94. Its hard to find good help I am forever proclaiming that its hard to procure good help, but here is

 95. SEO Dubai says:

  Thank you one million and please carry on the rewarding

 96. off gamefly says:

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 97. Usually I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 98. I value the article.Really looking forward to read more. Awesome.

 99. Very neat blog post.Really thank you! Really Great.

 100. I see something truly interesting about your site so I saved to fav.

 101. wonderful issues altogether, you simply gained a logo new reader. What might you recommend in regards to your submit that you made some days in the past? Any sure?

 102. visit says:

  This excellent website certainly has all of the information and facts I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 103. go to see says:

  What a lovely blog page. I will surely be back once more. Please keep writing!

 104. check out says:

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 105. This excellent website certainly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 106. Ir alli says:

  I will right away clutch your rss as I can at find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you ave any? Please allow me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 107. I’а†ve read some just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you put to make the sort of excellent informative website.

 108. Your style is unique in comparison to other people I ave read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this site.

 109. You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will approve with your blog.

 110. Im grateful for the post.Thanks Again. Want more.

 111. I will immediately grasp your rss feed as I can at to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me know in order that I may just subscribe. Thanks.

 112. Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Keep writing.

 113. check says:

  Keep аАа’аАТ‚аЂТ˜em coming you all do such a great job at such Concepts can at tell you how much I, for one appreciate all you do!

 114. just go to says:

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 115. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 116. I love what you guys are up too. This type of clever work
  and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve
  included you guys to my personal blogroll.

 117. Vidy says:

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 118. Say, you got a nice post.Much thanks again. Want more.

 119. Quality content is the key to invite the viewers to pay a visit the
  web page, that’s what this web page is providing.

 120. This design is incredible! You obviously know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent
  job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 121. Ryder says:

  Hello, I think your website might be having web browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening
  in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give
  you a quick heads up! Apart from that, excellent website!

 122. view says:

  There is certainly a great deal to learn about this topic. I really like all the points you ave made.

 123. tips on how to lose weight fast WALSH | ENDORA

 124. Informative and precise Its hard to find informative and precise info but here I found

 125. W3Techy says:

  Just Browsing While I was browsing yesterday I saw a excellent post about

 126. Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 127. I’а†ve recently started a website, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 128. my ps4 games says:

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s weblog link on your page at appropriate
  place and other person will also do similar
  for you.

 129. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 130. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other customers like its helped me. Good job.

 131. just go to says:

  Just Browsing While I was surfing today I noticed a great article about

 132. Ridiculous quest there. What occurred after? Good luck!

 133. Earn Online says:

  I simply could not go away your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be again frequently in order to check up on new posts.

 134. I will right away clutch your rss as I can at to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 135. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this.
  And he in fact ordered me dinner due to the fact that I
  stumbled upon it for him… lol. So let me reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss
  this matter here on your web site.

 136. yabo101 apk says:

  Some really great information, Glad I noticed this.

 137. aqui says:

  Very neat article post.Really thank you! Fantastic.

 138. Wow! Thank you! I continuously needed to write on my site something like that. Can I implement a fragment of your post to my site?

 139. Of course, what a fantastic blog and illuminating posts, I definitely will bookmark your blog.Have an awsome day!

 140. the net. I am going to recommend this blog!

 141. lesbian porn says:

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Thank you!

 142. Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Much obliged.

 143. lesbian porn says:

  Loving the information on this website, you have done great job on the posts.

 144. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Will read on

 145. Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 146. Thank you ever so for you article post. Really Cool.

 147. This unique blog is definitely educating as well as diverting. I have chosen many interesting stuff out of this blog. I ad love to visit it every once in a while. Cheers!

 148. I really liked your post.Really thank you!

 149. His Response says:

  You should really control the remarks on this site

 150. Consultant says:

  More people need to read this and understand this aspect of the story. I cant believe you are not more popular.

 151. It as not that I want to replicate your web page, but I really like the pattern. Could you tell me which style are you using? Or was it especially designed?

 152. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!

 153. Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll definitely digg it and personally
  recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.

 154. Actually when someone doesn’t be aware of after that its up to other
  users that they will help, so here it occurs.

 155. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be interesting to read through articles from other
  authors and practice something from their websites.

 156. Im thankful for the article. Really Cool.

 157. explore says:

  Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

 158. explore says:

  Simply desire to say your article is as surprising.

 159. we prefer to honor lots of other web web pages around the net, even though they aren

 160. browse says:

  Would you be eager about exchanging links?

 161. on asmr says:

  Good day! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old
  room mate! He always kept talking about this.

  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a
  good read. Thanks for sharing!

 162. I wanted to start making some money off of my blog, how would I go about doing so? What about google adsense or other programs like it?.

 163. bait says:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 164. Well I really liked studying it. This post provided by you is very useful for correct planning.

 165. I really liked your blog post.Thanks Again. Cool.

 166. Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying these details.

 167. see more says:

  Major thankies for the article post.Thanks Again. Keep writing.

 168. more info says:

  Thanks for the article.Thanks Again. Fantastic.

 169. This article is very interesting and gripping. I like your points of view and how well they are expressed. Your content is well-written. Thank you.

 170. j.mp says:

  Hi! This post couldn’t be written any better! Reading through
  this post reminds me of my previous room mate!

  He always kept talking about this. I will forward
  this article to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 171. Its hard to find good help I am regularly proclaiming that its difficult to find good help, but here is

 172. go to says:

  Regards for helping out, great info. аЂа‹аЂ I have witnessed the softening of the hardest of hearts by a simple smile.аЂ аЂа› by Goldie Hawn.

 173. for details says:

  Really enjoyed this blog.Really thank you! Fantastic.

 174. There are so many choices out there that I am completely confused..

 175. Very nice post and right to the point. I don at know if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thank you

 176. for details says:

  Wow, superb blog structure! How long have you been running a blog for? you made blogging glance easy. The total look of your web site is great, let alone the content material!

 177. our asmr says:

  Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort to make a good article… but what can I
  say… I procrastinate a lot and never manage to get
  anything done.

 178. This is my first time pay a visit at here and i am really impressed to read all at single place.

 179. the original materials to represent skin etc. As for the technology of air cushion; it is useful

 180. I went over this web site and I believe you have a lot of great info, saved to favorites (:.

 181. Wow, awesome blog format! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging glance easy. The overall glance of your site is magnificent, let alone the content!

 182. Really appreciate you sharing this blog.Really thank you! Awesome. ventolin

 183. Wow! Thank you! I permanently wanted to write on my site something like that. Can I take a part of your post to my site?

 184. browse says:

  It’а†s really a nice and useful piece of information. I’а†m satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 185. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 186. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 187. Well I really enjoyed reading it. This tip offered by you is very helpful for accurate planning.

 188. You might have an incredibly nice layout for the blog i want it to work with on my site too.

 189. louis vuitton wallets ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 190. Accstoreskit says:

  Good choose, fast delivery time, average prices. All this words about this service. I am a customer of this service 1.5 years, like it

 191. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 192. Roda JC Fans Helden Supporters van Roda JC Limburgse Passie

 193. This awesome blog is definitely interesting as well as factual. I have picked up a lot of interesting stuff out of this amazing blog. I ad love to go back again soon. Cheers!

 194. go to deal says:

  We stumbled over here from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

 195. crystal says:

  Writing like yours inspires me to gain more knowledge on this subject. I appreciate how well you have stated your views within this informational venue.

 196. go to store says:

  Im thankful for the blog article.Thanks Again. Want more.

 197. I truly appreciate this post.Really thank you! Much obliged.

 198. OmegaTheme Content Demo deadseacosmetics

 199. download now says:

  Wow, this piece of writing is good, my sister is analyzing these things, therefore I am going to convey her.

 200. This site truly has all the info I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 201. pretty practical material, overall I imagine this is really worth a bookmark, thanks

 202. Wow, great blog article.Really thank you! Want more.

 203. There is apparently a bunch to realize about this. I believe you made certain nice points in features also.

 204. hatchworks says:

  will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome

 205. Muchos Gracias for your blog article.Really looking forward to read more.

 206. click here says:

  This site certainly has all of the information and facts I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 207. click here says:

  that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.

 208. Nice blog here! Additionally your website loads up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link to your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 209. whores says:

  Wonderful work! This is the type of info that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site. Thanks =)

 210. You are my role models. Many thanks for the post

 211. Leslie Moran says:

  I truly appreciate this blog post. Really Cool.

 212. I was recommended this blog via my cousin. I’m not positive whether
  or not this publish is written by him as nobody else understand
  such specified about my trouble. You are amazing!
  Thank you! quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest bars

 213. Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 214. It as hard to come by knowledgeable people about this topic, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 215. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  problems finding one? Thanks a lot! asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 216. This blog was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me. Thanks a lot!
  quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 217. I think the admin of this website is genuinely working hard in support of
  his site, as here every data is quality based information. ps4 games
  https://bitly.com/3z5HwTp ps4

 218. j.mp says:

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for
  your further post thanks once again. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 219. I’m not positive where you are getting your info, however great topic.

  I needs to spend some time studying much more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 220. whoah this blog is wonderful i love reading your articles. Keep up the great work! You know, many people are searching around for this info, you can aid them greatly.

 221. Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 222. for details says:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is also really good.

 223. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this
  website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a fantastic job with this. Additionally,
  the blog loads super quick for me on Chrome. Superb Blog!
  scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 224. more info says:

  pretty beneficial material, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 225. Really informative blog post. Fantastic.

 226. Im obliged for the blog article.Much thanks again. Great.

 227. Thank you for your blog article.Thanks Again. Fantastic.

 228. visit says:

  the fans was something else. Minds can and do

 229. visit says:

  Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 230. Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Keep writing.

 231. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, let alone the content!

 232. to read says:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the website is very good.

 233. I think this is a real great article.Thanks Again. Fantastic.

 234. to read more says:

  Really informative article post.Much thanks again. Really Cool.

 235. to read more says:

  This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info Thank you for sharing this one. A must read article!

 236. Strange , your posting shows up with a dark color to it, what color is the primary color on your webpage?

 237. check says:

  Thanks so much for the blog article.Thanks Again. Keep writing.

 238. this website says:

  Im obliged for the blog article. Really Cool.

 239. You made some good points there. I looked on the internet for the subject matter and found most persons will agree with your site.

 240. I went over this site and I believe you have a lot of wonderful information, saved to favorites (:.

 241. This is a topic that is close to my heart Best wishes! Where are your contact details though?

 242. I truly appreciate this post. I ave been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 243. read says:

  This awesome blog is no doubt entertaining as well as diverting. I have found many handy tips out of this blog. I ad love to come back again and again. Thanks a lot!

 244. Money Online says:

  Wow, marvelous blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you made blogging glance easy. The total look of your website is excellent, as neatly as the content!

 245. Wow, great article.Really looking forward to read more. Want more.

 246. this website says:

  Major thanks for the article.Really thank you! Want more.

 247. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the site is also very good.

 248. Im thankful for the article post.Much thanks again. Cool.

 249. This is one awesome blog article. Awesome.

 250. I value the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 251. home page says:

  Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 252. buy here says:

  I’а†ve learn a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to make this kind of wonderful informative website.

 253. homepage says:

  It as onerous to search out educated individuals on this topic, however you sound like you know what you are speaking about! Thanks

 254. Woah! I am really loving the template/theme of this blog. It as simple, yet effective.

 255. feed2all says:

  Magnificent items from you, man. I have keep in mind your stuff prior to and you are just too

 256. Is not it excellent if you acquire a fantastic post? Is not it fantastic after you locate a superb post? Supporting the weblog.. thankfully Enjoying the posting.. thanks a bunch

 257. This is my first time go to see at here and i am in fact impressed to read all at single place.

 258. This is really interesting. Thanks for posting it. By the looks of the comments, many others think so too.

 259. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 260. It as hard to find experienced people on this topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 261. this website says:

  It as really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 262. just go to says:

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying these details.

 263. go to says:

  me tell you, you ave hit the nail on the head. The problem is

 264. Thanks a lot for the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 265. view says:

  Very interesting info !Perfect just what I was looking for! Water is the most neglected nutrient in your diet but one of the most vital. by Kelly Barton.

 266. view says:

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 267. Your style is really unique compared to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 268. Muchos Gracias for your blog post.Really thank you! Awesome.

 269. I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 270. Thanks-a-mundo for the blog article.Really looking forward to read more.

 271. Tattoo says:

  Nathan It as really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 272. I think other web site proprietors should take this web site as

 273. click here says:

  Perfectly composed content material , regards for information.

 274. explore says:

  Well I truly enjoyed studying it. This subject procured by you is very helpful for good planning.

 275. This blog is obviously interesting and informative. I have picked many useful things out of this blog. I ad love to go back every once in a while. Thanks a lot!

 276. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 277. This excellent website definitely has all of the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 278. This unique blog is definitely awesome and also factual. I have chosen helluva useful tips out of this source. I ad love to come back again soon. Thanks!

 279. This blog is obviously entertaining and besides amusing. I have found many useful stuff out of this amazing blog. I ad love to visit it again and again. Thanks a lot!

 280. wow, awesome article post.Much thanks again.

 281. like to read it afterward my links will too.

 282. Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Want more.

 283. Im thankful for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 284. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Want more.

 285. Very good blog post.Much thanks again. Cool.

 286. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise info Many thanks for sharing this one. A must read article!

 287. Really enjoyed this blog.Much thanks again. Great.

 288. porn movie says:

  Really informative blog.Really looking forward to read more. Cool.

 289. pretty useful stuff, overall I consider this is worthy of a bookmark, thanks

 290. check says:

  very good publish, i certainly love this website, keep on it

 291. check out says:

  space to unravel my problem. May be that as you! Looking forward to look you.

 292. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 293. It as nearly impossible to find well-informed people in this particular topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 294. You have noted very interesting details ! ps decent web site. Mediocrity knows nothing higher than itself, but talent instantly recognizes genius. by Conan Doyle.

 295. Ballenger says:

  what you are stating and the way in which you say it.

 296. Nima says:

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 297. Ruiz says:

  Thanks-a-mundo for the blog article.Really thank you! Much obliged.

 298. Kazem says:

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 299. Luong says:

  leisure account it. Look advanced to more introduced agreeable from you!

 300. Karrie says:

  Really appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Cool.

 301. wow, awesome blog article.Really thank you! Awesome.

 302. Say, you got a nice article post. Great.

 303. Любинский верни ICO деньги apartment for rent lauderdale lakes, мошенник. apartment for rent craigslist

 304. Thanks so much for the post.Thanks Again. Great.

 305. It cаА аЂаn bаА аЂа• seeen and ju?ged only by watching the

 306. I truly appreciate this blog article.Much thanks again. Really Cool.

 307. “apartment for rent in visalia

 308. apartment for rent in zanesville ohio canterbury apartments XoXoJI

 309. ThomasCof says:

  apartment for rent in west palm beach fl хохол верни деньги SCAM ICO

 310. how much is rent for an apartment хохол верни деньги SCAM ICO

 311. apartment for rent orlando fl Alex Lyubinsky ICO Scammer SCAM ICO

 312. Accstoreskit says:

  You can, of course, create and download an account for social networks yourself, but this takes time and knowledge. Therefore, I contact Accs Market. This is not the first year I have been buying accounts from them. I want to say thank you to them, everything is fast and efficient. It’s a pleasure to work with them
  Visit here
  https://accstores.com

 313. apartments in birmingham mi waldorf apartments spring branch apartments

 314. apartments for rent in west chester pa arbor glen apartments northbrooke apartments

 315. villanova apartments hilliard apartments river reach apartments

 316. countryside apartments the waterford apartments apartments in frisco tx

 317. the george apartments reston apartments sunset park apartments

 318. apartments in lexington sc luxury apartments orlando first apartment checklist

 319. apartments in new orleans summer pointe apartments apartments in newton ma

 320. usf apartments oak creek apartments altitude apartments

 321. santana row apartments nearby apartments for rent wahu apartments

 322. apartments near georgia tech sable chase apartments apartments in green bay wi

 323. fremont apartments for rent soma square apartments highland hills apartments

 324. parkview village apartments the maxwell apartments apartments in cayce sc

 325. where can i watch five feet apart mira mesa apartments saddlebrook apartments

 326. bel aire apartments apartments in cayce sc eastdale apartments

 327. waterbury apartments apartments for rent springfield il craigslist maine apartments

 328. heritage village apartments century plaza apartments apartments in west ashley sc

 329. century city apartments london apartments apartments in pearland

 330. university club apartments starkville apartments university club apartments

 331. city house apartments apartments peoria il hillcrest village apartments

 332. pasadena apartments for rent hanley place apartments city limits apartments

 333. Major thankies for the blog post.Really thank you!

 334. domus apartments country manor apartments waterfront apartments

 335. apartments in des moines wa apartments for rent in pittsburgh apartment maintenance jobs

 336. I truly appreciate this blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 337. 7 pointe apartments kendalwood apartments arbor square apartments

 338. Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Fantastic.

 339. apartments for rent hanford ca joliet apartments place one apartments

 340. tempe apartments for rent las casitas apartments apartments for rent in van nuys

 341. studio apartments for rent near me middleton apartments bayou bend apartments

 342. apartments in weslaco tx sandy apartments harbor oaks apartments

 343. Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 344. apartments in morrisville nc apartment size stackable washer and dryer apartments in minneapolis mn

 345. Well written articles like yours renews my faith in today as writers. You ave written information I can finally agree on and use. Thank you for sharing.

 346. the vantage apartments linkhorn bay apartments apartments cape coral fl

 347. lowell apartments wesley place apartments mayflower apartments

 348. legacy apartments apartments for rent in apartments for rent boulder co

 349. apartments for rent in manchester nh atlantic station apartments pet friendly apartments near me

 350. eastside apartments pace apartments vermont apartments

 351. cheap apartments in orlando fl kennedy apartments foothill village apartments

 352. mallard creek apartments peoria apartments apartments for rent in fort worth tx

 353. summit view apartments monterosso apartments apartments for rent lakewood ohio

 354. the post apartments manor house apartments minimum credit score to rent apartment

 355. apartments in okemos mi apartments in elizabeth city nc bluff creek apartments

 356. redpoint apartments hyde park apartments austin apartments in waterbury ct

 357. windermere fl apartments evans ranch apartments apartments in meridian ms

 358. kingstowne apartments apartments okc wildwood apartments

 359. honolulu apartments apartments in waco tx income based apartments richmond va

 360. garner apartments garden gate apartments key west apartments for rent

 361. pallas apartments apartments for rent in worcester ma chisholm ranch apartments

 362. shadowood apartments twin creek apartments san remo apartments

 363. gaithersburg station apartments duet apartments apartment search

 364. apartments in brighton ma apartments tulsa alister apartments

 365. monterra apartments pecan valley apartments murrieta apartments

 366. apartment in spanish kansas apartments jupiter apartments

 367. apartments for rent in pawtucket ri apartments for rent in logan utah autumn springs apartments

 368. Your style is very unique compared to other folks I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 369. brookshire apartments the core apartments apartments in huntington wv

 370. apartments for rent fayetteville nc how long does an apartment application take the palms apartments

 371. brandy chase apartments m north apartments bayonne apartments

 372. cape girardeau apartments la scala apartments hopkins apartments

 373. papa john’s cinnamon pull aparts apartments for rent in rome ny cheap apartments in nj

 374. the lex apartments mandolin apartments los prados apartments

 375. blue heron apartments paso fino apartments cameo apartments

 376. check says:

  Really appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 377. apartments macon ga country meadows apartments apartments for rent sparks nv

 378. You are a great writer. Please keep it up!

 379. apartments for rent indianapolis ratchet & clank: rift apart cordoba apartments

 380. loft apartments houston timberwood apartments brownstone apartments

 381. ellison apartments hidden ridge apartments country hills apartments

 382. encore apartments santa clarita apartments sky harbor apartments

 383. just go to says:

  Major thankies for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 384. wahu apartments mesa falls apartments fort lauderdale apartments for sale

 385. kings hill apartments nottingham place apartments broadmoor apartments

 386. good apartment pets greenhouse apartments black lake apartments

 387. kirby place apartments city park apartments palm coast apartments

 388. midtown apartments downtown la apartments apartments for rent in torrance

 389. hampton apartments brighton creek apartments the urban apartments

 390. luxury apartments milwaukee apartments in logan utah apartments for rent in katy tx

 391. union west apartments town & country apartments ascent apartments san jose

 392. hillside village apartments walden park apartments apartments in fort mill sc

 393. loft apartments for rent manhattan apartments for rent cornhole distance apart

 394. small dogs for apartments apartments for rent cape cod sycamore springs apartments

 395. emile apartments garden hill apartments apartments in rome

 396. college towne apartments port royale apartments signature apartments

 397. poughkeepsie apartments for rent timber ridge apartments hampshire hill apartments

 398. waukesha apartments redstone apartments apartment complex los angeles

 399. Very good info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 400. It as not that I want to copy your web page, but I really like the design and style. Could you let me know which style are you using? Or was it tailor made?

 401. see more says:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is also very good.

 402. port orange apartments rentberry scam ico 30m$ raised apartments near ut

 403. affordable apartments for rent rentberry scam ico 30m$ raised portland apartments

 404. anaheim apartments rentberry scam ico 30m$ raised foxglove apartments

 405. the renaissance apartments rentberry scam ico 30m$ raised kendall square apartments

 406. grouse run apartments rentberry scam ico 30m$ raised apartments casper wy

 407. apartments in sandy utah rentberry scam ico 30m$ raised apartments in carrollton ga

 408. huntsville place apartments rentberry scam ico 30m$ raised brio apartments

 409. apartments in gaithersburg md rentberry scam ico 30m$ raised boat house apartments

 410. apartments in fairhope al rentberry scam ico 30m$ raised glo apartments

 411. colony house apartments rentberry scam ico 30m$ raised carmel apartments

 412. downtown orlando apartments rentberry scam ico 30m$ raised apartments for rent in dubuque iowa

 413. chamblee apartments rentberry scam ico 30m$ raised ashton woods apartments

 414. studio apartment definition rentberry scam ico 30m$ raised royal park apartments

 415. ocotillo apartments rentberry scam ico 30m$ raised apartments with washer and dryer in unit near me

 416. how to buy an apartment complex rentberry scam ico 30m$ raised greenwood apartments

 417. acadia apartments rentberry scam ico 30m$ raised stardust apartments

 418. allison apartments rentberry scam ico 30m$ raised heather hill apartments

 419. courthouse square apartments rentberry scam ico 30m$ raised santa clara apartments

 420. apartments wichita falls rentberry scam ico 30m$ raised good apartments near me

 421. apartments for rent denver co rentberry scam ico 30m$ raised the bluffs apartments

 422. skyline terrace apartments rentberry scam ico 30m$ raised paris apartments

 423. apartments in ballwin mo rentberry scam ico 30m$ raised cameron village apartments

 424. falling apart quotes rentberry scam ico 30m$ raised mandalay apartments

 425. st croix apartments rentberry scam ico 30m$ raised bozeman apartments

 426. the ashton apartments rentberry scam ico 30m$ raised cardinal apartments

 427. walnut ridge apartments rentberry scam ico 30m$ raised apart definition

 428. apartments for rent poughkeepsie ny rentberry scam ico 30m$ raised cobble hill apartments

 429. meadowlark apartments rentberry scam ico 30m$ raised small apartment dining table

 430. la mirada apartments rentberry scam ico 30m$ raised brookhaven apartments

 431. atslegal says:

  Thank you for your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 432. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange contract between us!

 433. all utilities paid apartments rentberry scam ico 30m$ raised cleveland heights apartments

 434. connection apartments rentberry scam ico 30m$ raised monterey apartments

 435. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 436. huntington apartments rentberry scam ico 30m$ raised venture apartments

 437. cityline apartments rentberry scam ico 30m$ raised apartment lighting

 438. Im grateful for the blog article.Much thanks again. Fantastic.

 439. apartments for rent in lakewood co rentberry scam ico 30m$ raised hidden village apartments

 440. meadow springs apartments rentberry scam ico 30m$ raised riverwood apartments

 441. apartments in rockford il rentberry scam ico 30m$ raised fairway view apartments

 442. campus edge apartments rentberry scam ico 30m$ raised ashford court apartments

 443. western hills apartments rentberry scam ico 30m$ raised best pets for apartments

 444. positano apartments rentberry scam ico 30m$ raised apartments based on your income

 445. apartments in kirkwood mo rentberry scam ico 30m$ raised montclair apartments

 446. nug says:

  how many 200mg ibuprofen should i take why not try these out

 447. Тут четырнадцать новых сериалов для истинных ценителей криминала.

  Чики смотреть онлайн новый сезон, новые
  серии. Сортируйте по намеченой дате выхода, Сериалы жанра “Ужасы”.
  Да и здесь мы предлагает каталог каналов НТН,
  HD СТС Love, 4K Наше новое кино, прямой эфир Матч ТВ, трансляция Канал
  Disney.

 448. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post,

 449. Приготовили для Вас девятнадцать свежих сериалов для настоящих фанатов драмы.

  Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер прямая трансляция. сериал, смотреть онлайн, все
  серии подряд. Смотрите по намеченой дате выхода,
  Сериалы жанра “Ужасы”. Ещё наш проект наш сайт меню каналов 2х2,
  HD Пятница, 4K Eurosport 1, прямой эфир Россия 24, трансляция 2+2.

 450. Подготовили для Вас пять с высоким рейтингом
  сериалов для настоящих поклонников фантастика.
  Бумажный дом 5 сезон 7 серия смотреть онлайн новый сезон.
  Находите по рейтингу IMDB, Сериалы жанра “Комедия”.
  Помимо прочего здесь мы всегда готова предоставить меню телеканалов Канал
  Disney, HD СТБ, 4K Россия, прямой эфир Россия, трансляция Украина.

 451. У нас одинадцать самых популярных сериалов для фанатов мистики.

  Полицейский с Рублевки 6 сезон (2021) 1 2 3 4 5 6 7 8 серия
  сезон, все серии сериала.

  Скачивайте по рейтингу кинопоиска,
  Сериалы жанра “История”.

  Ещё тут мы готова предоставить меню телеканалов Euronews, HD Мир, 4K Канал Disney, прямой эфир ТЕТ, трансляция Пятый канал.

 452. Very good blog post.Really looking forward to read more.

 453. Im obliged for the article.Really thank you! Cool.

 454. Jill Shaw says:

  Thanks for sharing this first-class post. Very interesting ideas! (as always, btw)

 455. You ave made some really good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 456. There is definately a great deal to find out about this issue. I really like all the points you have made.

 457. I think this web site holds some rattling superb info for everyone . аЂа‹The ground that a good man treads is hallowed.аЂа› by Johann von Goethe.

 458. Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this web site.

 459. You have brought up a very wonderful points , thanks for the post.

 460. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 461. view says:

  You need to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this site!

 462. more details says:

  Really appreciate you sharing this article. Keep writing.

 463. Earn Online says:

  Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you been blogging for? you make blogging glance easy. The whole glance of your website is magnificent, as smartly as the content material!

 464. just go to says:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the site is also very good.

 465. I like the relevant information you supply in your reports.

 466. Hello.This post was extremely interesting, especially because I was investigating for thoughts on this matter last week.

 467. very good submit, i certainly love this website, keep on it

 468. small apartment decor apartments in anaheim ca

 469. cypress pointe apartments crystal court apartments

 470. assembly row apartments newport news apartments

 471. Timpers says:

  Thanks so much for the blog article.Thanks Again. Keep writing.

 472. Some really prime content on this web site , saved to fav.

 473. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 474. san bruno apartments сделано на ворованные деньги apartments in cartersville ga

 475. maple village apartments 30m$ tokensale investment fraud apartments in gwinnett county

 476. apartments in moorhead mn apartments in arlington tn

 477. Louisa says:

  Thank you, I’ve just been searching for information about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 478. apartments for rent omaha drexelbrook apartments

 479. copperwood apartments 30m$ stolen from ICO investors fairlawn apartments

 480. odesza a moment apart 30m$ stolen from ICO investors duplex apartment for rent

 481. forum apartments duplex for rent single apartments near me

 482. apartments for rent memphis tn apartments in london apartments in upland ca

 483. Thank you for sharing this excellent piece. Very inspiring! (as always, btw)

 484. You possess a specialized ability. Your marketing skill sets are literally very good. Cheers for writing web content over the internet and informing your users.

 485. example says:

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 486. These ones says:

  Wow! I cant think I have found your weblog. Very useful information.

 487. description says:

  The league as new contract with the womens peyton manning jersey; they can

 488. What are some good wordpress themes/plugins that allow you to manipulate design?

 489. I’ll remember of your site and examine once more below often.

 490. Really informative blog post.Really thank you! Much obliged.

 491. click here says:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

 492. I truly appreciate this post. I’а†ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

 493. browse says:

  pretty beneficial stuff, overall I believe this is worth a bookmark, thanks

 494. more details says:

  There as certainly a great deal to know about this issue. I love all of the points you made.

 495. just go to says:

  I was examining some of your content on this site and I believe this internet site is very instructive! Keep on posting.

 496. Click here says:

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

 497. Major thankies for the blog.Thanks Again. Much obliged.

 498. penyakit says:

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 499. hello!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 500. Virtually all of the comments on this blog dont make sense.

 501. Major thanks for the article post. Really Cool.

 502. You have done an impressive job and our entire community

 503. Of course, what a great blog and revealing posts, I surely will bookmark your website.Best Regards!

 504. This site may Hi there! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice info you?ve right here on this post. I shall be coming again to your blog for extra soon.

 505. Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

 506. Very interesting subject , thanks for posting. Not by age but by capacity is wisdom acquired. by Titus Maccius Plautus.

 507. I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Want more.

 508. I really liked your article.Much thanks again. Really Great.

 509. malaysia seo says:

  pretty practical material, overall I consider this is worthy of a bookmark, thanks

 510. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So im happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a look on a constant basis.

 511. Robertmup says:

  Đổi Thẻ Cào thành tiền – Hệ thống xử lý thẻ cào https://doithenap.com

 512. Alex says:

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange contract between us!

 513. Very nice info and straight to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 514. I think you have mentioned some very interesting details , regards for the post.

 515. more info says:

  Its fantastic as your other posts , thank you for putting up.

 516. this website says:

  Very informative blog article.Thanks Again. Great.

 517. bit.ly says:

  What’s up, all is going well here and ofcourse every one is sharing data, that’s truly excellent, keep up
  writing. https://parttimejobshiredin30minutes.wildapricot.org/ part time jobs hired in 30 minutes

 518. I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog page. I am sure my visitors will come across that really useful

 519. This info is worth everyone’s attention. Where can I find out more?|

 520. Hey there, You’ve performed a great job. I will definitely digg it and for my part suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.|

 521. I will right away seize your rss feed as I can at to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

 522. I know this site offers quality dependent articles and
  additional material, is there any other web site which gives these kinds of data in quality?

 523. WOW just what I was looking for. Came here by searching for keyword|

 524. Picaditas says:

  Travel view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 525. Very neat post.Really thank you! Really Cool.

 526. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 527. Leta Howes says:

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks|

 528. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this web site.

 529. Very nice write-up. I absolutely love this website. Thanks!

 530. pretty beneficial stuff, overall I imagine this is worthy of a bookmark, thanks

 531. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. In any case I all be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 532. Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again.

Leave a Comment