,

Skipsarbeidsloven behandles i Stortinget 13. juni 2013

·

StortingetSjømannsloven blir til skipsarbeidsloven. Et offentlig utvalg ledet av professor Hans Jakob Bull leverte 1. november 2012 sitt forslag til ny skipsarbeidslov, NOU 2012: 18 Rett ombord. Innstillingen ble avgitt 6. juni 2013. Den skal behandles i Stortinget 13. juni 2013. Skipsarbeidsloven skal erstatte dagens Sjømannslov fra 1975. De viktigste endringer er som følger:

 Heving av aldersgrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år. Videre fremmes forslag som innebærer en styrking av stillingsvernet for sjøfolk som i stor grad harmoniserer med de som gjelder i dag for arbeidstakere på land gjennom arbeidsmiljøloven. En utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter er også blant forslagene.

Videre skal loven innebære en klargjøring og utvidelse av prosessregler ved tvist om arbeidsforhold. Et flertall av utvalgets medlemmer forslo å lovfeste en rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om en oppsigelse er lovlig eller ikke.

Det opplyses at lovforslaget skal medføre en styrking av arbeidstakerens rett til drøfting med og informasjon fra arbeidsgiver.

Av hensyn til en kjønnsnøytral lovgivning foreslås ”sjømann” erstattet med ”arbeidstaker” og at den nye loven heter ”skipsarbeidsloven” og ikke lenger ”sjømannsloven”. Endringene som gjennomføres i denne prosessen ”fra sjømannslov til skipsarbeidsloven” anses viktige og drøftes mellom flere aktører. Det norske maskinistforbund har påpekt som særlig viktig at aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år.

Utgangspunktet for arbeidet med skipsarbeidsloven har vært å gjennomføre en harmonisering med arbeidsmiljøloven avgitt i 2005. Den utvikling som har skjedd i rettspraksis, hvoretter domstolene i stadig større grad har tolket sjømannloven i samsvar med arbeidsmiljøloven – der dette har vært mulig – videreføres nå i arbeidet med ny skipsarbeidslov.