Fristutsettelse for anleggssertifikat – søk nå!

·

fiskeridirektoratet-logoNYTEK-forskriften, som stiller krav til utforming og sertifisering av oppdrettsanlegg, trådte i kraft i 2012. Forskriften gir frist til 1. juli 2013 med å få utstedt anleggssertifikat for akvakulturanlegg. Problemet er bare at de selskaper som har akkreditering fra myndighetene til å stå for sertifisering av anlegg har store kapasitetsproblemer. De klarer ikke ta unna alle oppdrettselskapene som ønsker å få sertifisert sine anlegg innen fristen.

Fiskeridirektoratet er klar over problemstillingen. Oppdrettsselskaper som uforskyldt ikke klarer å få anleggssertifikatene i orden innen 1. juli kan søke direktoratet om dispensasjon, og få utsatt fristen.

Fiskeridirektoratet venter seg et stort antall søknader når man nå nærmer seg fristen. Det er derfor hensiktsmessig at oppdrettselskapene sender inn en felles dispensasjonssøknad som omfatter alle selskapets anlegg som trenger dispensasjon fra fristen. Dispensasjonssøknaden må nevne lokalitetsnavn og lokalitetsnummer. Det bør også gis en kort redegjørelse for hvert enkelt anlegg om hva som konkret er bakgrunnen for behovet for dispensasjon, hva enten dette gjelder manglende kapasitet knyttet til lokalitetsundersøkelser, fortøyningsinspeksjoner eller lignende. I tillegg til å danne det faktiske grunnlag for å behandle dispensasjonssøknaden gir dette direktoratet verdifull informasjon om ”hvor skoen trykker mest”.

Det er grunn til å regne med at Fiskeridirektoratet vil se med velvillighet på begrunnede søknader om dispensasjon. Men dispensasjonssøknadene bør sendes så raskt som mulig. I NYTEK-forskriftens § 24, 3 ledd heter det at:

Flytende akvakulturanlegg som ikke har anleggssertifikat kan ikke brukes til akvakultur etter dette tidspunkt [mao etter 1. juli 2013, vår kommentar]”.

Dette innebærer at dersom man ikke har fått dispensasjon innen fristen 1. juli, så vil anlegget være ulovlig. Det haster derfor med å søke om dispensasjon – gjør det nå.

Vårt advokatfirma kan om nødvendig bistå.