Uriktig omregningsfaktor for torsk skaper rot

·

lovbok_shutterstock_113634316[1]Omregning blir advokatmat. Sentrale fiskeriaktører vurderer rettslige skritt for å få endret omregningsfaktoren for torsk når det regnes om fra rund fisk til sløyd, hodekappet fisk.

(Artikkelen, publisert i Fiskeribladet Fiskaren 17. april 2013, er her gjengitt med tillatelse fra artikkelforfatter
Terje Jensen.)

Fiskekjøperne er frustrerte over at de tvinges til å bruke en omforent omregningsfaktor på 1,5, mens den reelle faktoren mellom rund fisk og sløyd, hodekappa fisk kan være betydelig større om vinteren. Resultatet er, dersom de følger regelverket slavisk, et betydelige økonomisk tap for fiskekjøperne. Og tapene har eksalert i takt med nivået på landingene av rund fisk.

33.000 tonn

Henrik Grung, partner hos advokatfirmaet SANDS Advokatfirma DA, har vært kontaktet av flere sentrale fiskeriaktører som ønsker at gjeldende praksis og regelanvendelse korrigeres. Han har innhentet tall som viser at det pr. april i 2009 bare var landet 959 tonn rund torsk så langt det året. Så kom sløyelinja, med det store gjennombruddet i 2012. I år har dette bare økt enda mer på i takt med kvoteøkninga. Allerede pr. 20. mars i år var det landet hele 33.000 tonn rund torsk.

Feilrapportering

I en redegjørelse påpeker Grung hos SANDS Advokatfirma DA at dette kan ha utløst en feilrapportering i kvoteregnskapet på nesten 4000 tonn torsk, i tillegg til at fiskekjøperne har kjøpt «katta i sekken» og tapt penger. – Praktiseringen av gjeldende regelverk er således ikke oppdatert i forhold til en trend som viser betydelig dreining fra levering av sløyd/kappet fisk til rund fisk, mener Grung hos SANDS Advokatfirma DA.

Feil med snitt

I redegjørelsen mer enn antydes det at man i de gjennomsnittberegningene som ligger til grunn for den offisielle omregningsfaktoren på 1,5, ikke i tilstrekkelig grad kan ha tatt hensyn til at opp mot 80 prosent av kystfisket foregår om vinteren og våren når torsken enten har stort mageinnhold på grunn av beiting på enten sild eller lodde, eller den er full av gyteprodukter. Uansett vil en slik gjennomsnittsfaktor ramme ufordelaktig for de som har sitt hovedkjøp, og kanskje til og med eneste kjøp av fisk, på denne tiden av året. – Avviket som gjeldende regelverk utløser, burde ikke være i verken fiskerens, mottakerens eller fiskerimyndighetens interesse, mener Henrik Grung hos SANDS Advokatfirma DA.

Fiskerne

Fiskerne på sin side risikerer bot og straff dersom de får kontroll av fangstdagboka om bord. De er pålagt å føre inn i fangstdagboka den takserte mengden rundfisk de har om bord, mens fisken veies ferdig sløyd når tallene i fangstdagboka skal kontrolleres av direktoratets inspektører i land. Tallene i fangstdagboka blir så vurdert ut fra veietallene i land basert på den offisielle omregningsfaktoren på 1,5. Hvis faktoren da er feil, risikerer de påtale selv om de ikke har gjort noe galt. En rettskraftig dom i Hammerfest Tingrett har imidlertid fastslått at det må tas høyde for reell omregningsfaktor for årstiden. I kjølvannet av dette har Fiskeridirektoratet varslet sine inspektører om at de må utvise fleksibelt skjønn ved denne type kontroller for å ta høyde for eventuelle feilmarginer.

For tilgang til artikkelen, slik den opprinnelig sto i Fiskeribladet Fiskaren, benyttes følgende lenke http://tjenester.sands.no/diverse/advarer_mot_omgaelse_av_re.pdf