Høyesterett i plenum skal behandle særdeles viktig sak!

·

HøyesterettVolstadsaken skal behandles i Høyesterett i plenum. Dit kommer kun saker av særdeles viktighet. Volstadsaken har vært mye omtalt i media. Saken startet allerede i 2007, ved at reder Eivind Volstad gikk til sak mot staten. Saken som behandles gjelder prinsippet om at nye regler ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Spørsmålet er om endring i strukturkvoteordningen ved ny bestemmelse i forskrift den 8. juni 2007 kan få tilbakevirkende kraft likevel. Rederiet vant over staten både i tingrett og lagmannsrett. Når er saken behandlet over tre dager i Høyesterett. 

Etter tre dager i Høyesterett ble det besluttet at Volstadsaken skal overføres til behandling i Plenum. Dette innebærer ny presentasjon av saken for alle dommerne i Høyesterett.

Denne type saker er meget ressurskrevende for det enkelte rederi, og det er ingen tvil om at det i denne saken er lagt ned et betydelig arbeid for å søke å sikre rettigheter og forutsigbarhet for næringen fremover. 

I den enkelte sak som behandles ved Høyesterett blir retten ordinært satt med fem dommere. I 1927 ble det innført en ordning med at særdeles viktige saker skal behandles av Høyesterett i plenum. Det vil si at alle dommerne deltar i avgjørelsen.

Fordi dette er meget ressurskrevende, ble det i 2008 åpnet adgang for at viktige saker kan behandles i Høyesterett i storkammer.  I storkammer deltar 11 dommere.

Særdeles viktige saker skal imidlertid fremdeles behandles i plenum, og i denne kategorien har altså Volstadsaken kommet. Når retten settes i plenum deltar normalt 19 dommere i avgjørelsen.

Sist rederinæringen var involvert i en sak av særdeles viktighet, og som derfor ble behandlet i Høyesterett i plenum, var i februar 2010. Den gang kom Høyesterett til at statens skattlegging av rederier var i strid med Grunnlovens § 97 om tilbakevirkende kraft. Rederiene vant frem mot staten.

Det er ennå ikke kjent når Volstadsaken vil komme opp på nytt for Høyesterett i plenum. Vi vil imidlertid følge denne saken nøye, og være til stede i Høyesterett når saken skal behandles der. Denne saken er særdeles viktig og den blir historisk.