Archive for February, 2013

Kan fiskere permitteres?

Innledning Adgangen til permittering er ikke lovregulert, men i hovedavtalene i privat sektor som regulerer landbasert virksomhet, offshore og skipsfart, er det permitteringsregler. Det er gjennom rettspraksis slått fast at […]

Havbruk i norsk fjord

Forstår oppdrettsforvaltningen næringen godt nok?

Forvaltningen av fiskeoppdrettsnæringen er fordelt på en rekke fagorganer med stor myndighet på hvert sitt ansvarsområde. Dette skaper klare utfordringer som ikke tas tilstrekkelig alvorlig i dag. Generelt bør forvaltningen […]

Ny innsynspraksis fra Fiskeridirektoratet

Ileggelse av overtredelsesgebyr etter akvakulturloven skal etter det nye systemet saksbehandles enten av Region Nordland eller Region Sør. Hensikten er å få en mer enhetlig praksis og større profesjonalitet i […]