2013


 • Grønn blåmandag

  Grønn blåmandag

  Som ventet har Fiskeri- og kystdepartementet skåret gjennom og kommet frem til at det ikke er grunnlag for å avvise noen av de 28 søknadene om grønne konsesjoner som i første instans ble avvist av formelle grunner som feil signatur eller mangelfull kvittering for betalt søknadsgebyr. For Faggruppa – som behandler disse søknadene i første […]

  Read more
 • Full retrett i Lafjord saken!
  ,

  Full retrett i Lafjord saken!

  Staten fikk medhold i at Gulatings dom skal behandles av Høyesterett. Nå trekker den likevel saken og gir selgerne og kjøperne av aksjen i Lafjord Fiskeriselskap fullt medhold. En skikkelig julehilsen fra Staten for en gangs skyld! Det oppgis ingen grunn til at Staten nå trekker saken og betaler fulle sakskostnader til de berørte. Det […]

  Read more
 • Den nye fiskesalslagslova endrer reglene om minstepriser

  Den nye fiskesalslagslova endrer reglene om minstepriser

  Den nye fiskesalslagslova ble vedtatt av Stortinget før sommeren og er offisielt benevnt som  lov av 21. juni 2013 nr. 75. Regjeringen har imidlertid bestemt at loven ikke skal tre i kraft før årsskiftet slik at råfiskloven først fra 1. januar 2014 blir erstattet av den nye fiskesalslagslova. I denne artikkelen vil jeg beskrive reglene […]

  Read more
 • Regler om minstepris etter fiskesalslagslova

  Regler om minstepris etter fiskesalslagslova

  Halfdan Mellbye holdt i går et innlegg om reglene om fastsettelse av minstepris etter fiskesalslagslova på FHFs pelagiske samling i Ålesund.

  Read more
 • Pelagisk samling i Ålesund

  Pelagisk samling i Ålesund

  SANDS Advokatfirma DA deltok ved pelagisk samling i Ålesund ved advokat Halfdan Mellbye og advokat Monica Gjerde Sperre. Mellbye holdt foredrag om ny Fiskesalslagslov og hvilke endringer denne medfører for den pelagiske næringen. Magnar Pedersen, NOFIMA, holdt innlegg om de strukturendringer som har blitt gjennomført på landsiden samt hvilke struktureringer som kan være i vente. Statssekretær Amund […]

  Read more
 • Skipsarbeidsloven
  ,

  Skipsarbeidsloven

  Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20. august 2013. Dette med unntak av ett kapittel – vern mot diskriminering som reguleres i skipsarbeidsloven kapittel 10. Skipsarbeidsloven erstattet sjømannsloven og de viktigste nye bestemmelsene fremgår slik: – Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år. – Stillingsvernet for sjøfolk styrkes. – Rett for sjøfolk til å fortsette […]

  Read more
 • EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid
  , ,

  EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid

  EU-kommisjonen besluttet i dag å ilegge to nederlandske og et tysk rekefiskeselskap bøter på hele 28 millioner Euro for ulovlig prissamarbeid. Mellom 2000 og 2009 samarbeidet selskapene Heiploeg og Klaas Puul om fastsettelse av priser for salg av reker i Belgia, Frankrike, Tyskland og Nederland. Et tredje nederlandsk selskap Kok Seafood, deltok i prissamarbeidet fra […]

  Read more
 • “Slutt å fiske!”

  “Slutt å fiske!”

  Både fiskerleddet og fiskerilandingsidustrien ønsker å effektivisere. Avstanden fra fiskefeltene til landingsanleggene blir kortere og kortere. Fiskerne ønsker å levere rund fisk, det gjør de i stand til å lande raskt og returnere til fiskefeltene. Fisk som landes rund i hovedsesongen fra januar til april har på grunn av  den offisielle omregningsfaktoren utløst ”tap-tap-situasjon”. Fiskerne […]

  Read more
 • Fiskeridirektoratet kan mangle grunnlag for å avvise søknader om ”grønne konsesjoner”
  ,

  Fiskeridirektoratet kan mangle grunnlag for å avvise søknader om ”grønne konsesjoner”

  I juni 2013 utlyste Fiskeridirektoratet ut 45 såkalte ”grønne konsesjoner”, akvakulturtillatelser på spesielle miljørettede vilkår. Frist for å søke på konsesjonene ble satt til 1. oktober 2013. Det kom inn hele 225 søknader fordelt på tre ulike grupper av konsesjoner, men den 30. oktober publiserte Fiskeridirektoratet på sine nettsider at 118 av de 225 sakene […]

  Read more
 • Volstad-saken – kan vi stole på Staten?

  Volstad-saken – kan vi stole på Staten?

  Onsdag avsa Høyesterett dom i Volstad-saken. Med 9 mot 8 stemmer fastslo Høyesterett at det ikke var ulovlig etter Grunnlovens § 97 når Staten i 2007 omgjorde de tidsubegrensete kvoterettigheter som ble gitt Volstad i 2005 til tidsbegrensete rettigheter som faller bort etter 25 år. Sakens bakgrunn er et offentlig reguleringstiltak. Som et tiltak for […]

  Read more