,

Politiet henlegger sak mot fiskemottak og fiskere for brudd på sluttseddelforskriften

·

Politiet henlegger sak mot fiskemottak på Sørlandet

I vår ble en rekke fiskemottak og fiskere på Sørlandskysten politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Politiet utstedte forelegg på opptil kr. 75.000. Norske Sjømatbedrifters Landsforbund – NSL – engasjerte seg på fiskemottakenes vegne, og vårt advokatfirma representerte dem juridisk. Foreleggene ble ikke akseptert. Idag kom meldingen om at Politiet enten har henlagt sakene eller innvilget påtaleunnlatelse.

Sakene handlet om hvorvidt det var grunnlag for å straffe små fiskemottak for tilfeller der ikke fiskerne som leverte fangst, og mottakene, samtidig undertegnet sluttseddelen. Det var også spørsmål om det var grunnlag for å straffe mottak og fiskere for tilfeller der fangsten var låst inn på fryselager av fiskeren selv på natt og helg, og der sluttseddel først ble signert når det kom folk på jobb på mottaket.

Sluttseddelforskriften hadde dispensasjonshjemler som gav grunnlag for unntak fra forskriftens hovedregler. Spørsmål om bruk av dispensasjon var også tatt opp fra mottakenes side flere ganger, men ikke fulgt opp av myndighetene.

Det ble fremholdt at det må være mer hensiktsmessig at næring og myndigheter samarbeidet om gode rutiner for dokumentasjon av fangst på mottakene, heller enn å bruke ressursene på straffeforfølgning. Saken ble tatt opp av stortingspolitikerne fra Agderbenken i spørsmål til Fiskeriministeren. I svaret fra statsråden ble det fremhevet at det var viktig å legge til rette for småskalafiske og små mottak langs kysten, og at reglene måtte kunne tilpasses dette.

Straffesaken er nå avsluttet. Fiskeridirketoratet er i ferd med å utarbeide regler og rutiner som skal sikre både hensynet til effektiv kontroll og hensynet til at reglerverket skal være tilpasset den praktiske virkelighet for små mottak og fiskere.