Archive for October, 2012

Politiet henlegger sak mot fiskemottak og fiskere for brudd på sluttseddelforskriften

I vår ble en rekke fiskemottak og fiskere på Sørlandskysten politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Politiet utstedte forelegg på opptil kr. 75.000. Norske Sjømatbedrifters Landsforbund – […]

Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!

Dagens arbeidsmiljø har den senere tid vært utsatt for kritikk grunnet manglende fleksibilitet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har vært misfornøyd med unødig stivbeinhet. Det mest utfordrende vil ofte være reglene […]

“Landmark viser vei”

Fiskeridepartementet har i en ny instruks om forståelsen av reguleringsforskriftene sin unntaksregel for ”nybyggstilfellene”, åpnet for at et og samme rederi fisker på to kvotesett med et fartøy i påvente […]

Regelendring åpner for midlertidig interregionalt biomassetak etter utslaktvedtak

  Fiskeri- og Kystdepartementet vedtok denne uken en forskriftsendring som gir hjemmel for å tillate et midlertidig interregionalt biomassetak i tilfeller der oppdretter har måttet slakte ut fisk som følge […]

ESA-strid om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen – regjeringen tar til gjenmæle

Hvem skal få eie norsk oppdrettsnæring? EFTA’s overvåkningsorgan mener at norske regler om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen strider mot retten til fri næringsetablering i EØS. Reglene tilsier at samme eier maksismalt […]

Kontrakten om fiskefartøyet er signert, men er det mulig å trekke seg fra handelen?

For å øke lønnsomheten i fiskerederier inngås det ofte avtaler om kjøp og salg av fiskefartøy for å kunne utnytte fiskekvotene best mulig. Det er ikke alltid at alt går […]

Inndragning – Fiskeridirektoratet igjen – tvilen kommer ikke næringen til gode

Full inndragning etter tvil – igjen er sildefisket gjenstand for behandling i Fiskeridirektoratet og fokus er spørsmålet om inndragning av fangst. FiskeribladetFiskaren har den 3. oktober 2012 på nytt tatt […]

Gjennombrudd for sunn miljøfornuft i Froan

SalMar har etter 14 år med havbruk i Froan landskapsvernområde på midlertidig basis fått aksept av Miljøverndepartementet til å fortsette med sin oppdrettsvirsomhet i området permanent. Departementet ber Direktoratet for naturforvaltning […]