October 2012


 • Politiet henlegger sak mot fiskemottak og fiskere for brudd på sluttseddelforskriften
  ,

  Politiet henlegger sak mot fiskemottak og fiskere for brudd på sluttseddelforskriften

  I vår ble en rekke fiskemottak og fiskere på Sørlandskysten politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Politiet utstedte forelegg på opptil kr. 75.000. Norske Sjømatbedrifters Landsforbund – NSL – engasjerte seg på fiskemottakenes vegne, og vårt advokatfirma representerte dem juridisk. Foreleggene ble ikke akseptert. Idag kom meldingen om at Politiet enten har […]

  Read more
 • Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!
  , ,

  Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!

  Dagens arbeidsmiljø har den senere tid vært utsatt for kritikk grunnet manglende fleksibilitet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har vært misfornøyd med unødig stivbeinhet. Det mest utfordrende vil ofte være reglene om arbeidstid og bruk av overtid. Istedenfor å klage bør flere arbeidsgivere benytte seg av den fleksibilitet loven gir adgang til. Mulighetene finnes.  Arbeidsmiljøloven kapitel […]

  Read more
 • “Landmark viser vei”

  “Landmark viser vei”

  Fiskeridepartementet har i en ny instruks om forståelsen av reguleringsforskriftene sin unntaksregel for ”nybyggstilfellene”, åpnet for at et og samme rederi fisker på to kvotesett med et fartøy i påvente av levering av nybygg. Departementet sitt grep gir rederiene mulighet til midlertidige driftsmessige tilpasninger som gir økt lønnsomhet, redusert økonomisk risiko og en enklere skatte- […]

  Read more
 • Regelendring åpner for midlertidig interregionalt biomassetak etter utslaktvedtak
  ,

  Regelendring åpner for midlertidig interregionalt biomassetak etter utslaktvedtak

    Fiskeri- og Kystdepartementet vedtok denne uken en forskriftsendring som gir hjemmel for å tillate et midlertidig interregionalt biomassetak i tilfeller der oppdretter har måttet slakte ut fisk som følge at myndighetstiltak for å hindre smittespredning. Flere slike vedtak har siste  året vært gjort for å hindre smitte av PD. Slikt midlertidig vedtak har til […]

  Read more
 • ESA-strid om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen – regjeringen tar til gjenmæle
  ,

  ESA-strid om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen – regjeringen tar til gjenmæle

  Hvem skal få eie norsk oppdrettsnæring? EFTA’s overvåkningsorgan mener at norske regler om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen strider mot retten til fri næringsetablering i EØS. Reglene tilsier at samme eier maksismalt kan eie 15% av den totale oppdrettsbiomassen i Norge, men inntil 25% etter særskilt tillatelse fra departementet. Samme eier kan heller ikke eie mer enn […]

  Read more
 • Kontrakten om fiskefartøyet er signert, men er det mulig å trekke seg fra handelen?

  Kontrakten om fiskefartøyet er signert, men er det mulig å trekke seg fra handelen?

  For å øke lønnsomheten i fiskerederier inngås det ofte avtaler om kjøp og salg av fiskefartøy for å kunne utnytte fiskekvotene best mulig. Det er ikke alltid at alt går etter planen og nye forskrifter, ervervstillatelser eller andre forhold kan føre til at rederiet ikke lenger ønsker å stå ved den handel som det gjennom […]

  Read more
 • Inndragning – Fiskeridirektoratet igjen – tvilen kommer ikke næringen til gode

  Inndragning – Fiskeridirektoratet igjen – tvilen kommer ikke næringen til gode

  Full inndragning etter tvil – igjen er sildefisket gjenstand for behandling i Fiskeridirektoratet og fokus er spørsmålet om inndragning av fangst. FiskeribladetFiskaren har den 3. oktober 2012 på nytt tatt opp det svært aktuelle temaet inndragning og den saksbehandling som finner sted i Fiskeridirektoratet i denne type saker. Sivilombudsmannen har videre nå ved flere anledninger […]

  Read more
 • Gjennombrudd for sunn miljøfornuft i Froan

  Gjennombrudd for sunn miljøfornuft i Froan

  SalMar har etter 14 år med havbruk i Froan landskapsvernområde på midlertidig basis fått aksept av Miljøverndepartementet til å fortsette med sin oppdrettsvirsomhet i området permanent. Departementet ber Direktoratet for naturforvaltning starte en prosess med en endring av vernegrensene. Det krever en forskriftsendring. Departementet gir i et brev til DN som sentral føring at de to […]

  Read more