Archive for September, 2012

Bruken av overtredelsesgebyr i kritisk søkelys

Sivilombudsmannen har på nytt kritisert Fiskeridirektoratet for dårlig saksbehandling ved utferdigelse av overtredelsesgebyr. Det er verd å merke seg samtidig som det samme direktoratet er gitt utvidet adgang til å […]

Praksisendring skaper lønnsomhets-utfordringer for fiskeflåten

To klagesaker for fiskeridepartementet vil avgjøre om fiskebåtrederier skal underkastes en strengere regeltolkning enn andre næringer ved vurderingen av reelt eierskap og eiernes sikkerhetsstillelse. Avgjørelsene får betydning for risiko for […]

EØS og eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nylig konkludert med at eierskapsbegrensningene som gjelder for oppdrettsnæringen er i strid med EØS-avtalen. Frontene er steile og mye tyder på at Norge kommer til å utfordre den oppfatning ESA legger til grunn i sitt åpningsbrev i saken.

Fiskeriforvaltning: Gebyr erstatter bøter og straff

Fra 1. mars i år har Fiskeridirektoratet hatt hjemmel til å ilegge såkalt overtredelsesgebyr for brudd på fiskerilovgivningen. Sanksjonsformen erstatter anmeldelse ved mindre alvorlige brudd på bestemmelsene i havressursloven. Gebyr […]

Sjømatmeldingen lar vente på seg

 Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for fullt med en egen sjømatmelding som skal behandles av Stortinget til våren. Det har lenge vært ventet at meldingen ville foreligge tidlig i høst, men […]

Fiskeridirektoratet taler med spaltet tunge

  Når Fiskeridirektoratet vurderer å fatte vedtak om sanksjonsbruk i fiskeriforvaltningen er det vanlig å sende parten et forhåndsvarsel. Dette varselet blir viktig for partens mulighet til å ta til […]

Skatteetaten stanser alle fisjoner innen fiskeri

Vi har tidligere i år stilt spørsmål ved skattetatens holdning til skattefrie fisjoner og fusjoner innen fiskerinæringen. Nå har Skattedirektoratets avdeling for bindende forhåndsuttalelser avgitt en uttalelse der det sies […]