SJØLYS FREMTID FOR FISKERI OG HAVBRUK

·

SINTEF spår sjømatnæringen en lys fremtid

 Tidligere i dag lanserte SINTEF rapporten ”Verdiskapning basert på produktive hav i 2050”. Rapporten viser gode tall for sjømatnæringens utviklingspotensial frem mot 2050.

 Når inntektene fra oljeeventyret i disse tider reduseres som følge av fallende oljeproduksjon, må Norge se til andre inntektskilder. Sjømatnæringen er ifølge rapporten løsningen på utfordringen. På globalt nivå skyldes de gode prognosene først og fremst økt behov for mat som følge av økt befolkningsvekst på verdensbasis. Etterspørselen etter sunn mat vil også øke i fremtiden. Grunnen til at Norge sitter i førersetet skyldes primært lang erfaring og kunnskap innen fiskeri og matproduksjon, samtidig som at tilgangen på kapital er unik i forhold til konkurrerende land.

 Rapporten verdsetter verdiskapningen i 2050 til 550 milliarder kroner. Til sammenligning var den reelle omsetningsverdi i 2010 på 80 milliarder kroner. Det lukter klingende mynt i kassen for både det offentlige og det private. Særlig havbruk, laks og laksefisk fremheves som satsningsområder med størst potensial. Involverte i fiskerinæringen har derfor god grunn til å se lyst på fremtiden. Det forutsetter imidlertid at næringen prioriteres politisk ved at det legges til rette for gode rammebetingelser og driv til å satse på næringer i vekst.

 Rapporten i sin helhet kan lastes ned her:

 http://www.sintef.no/upload/Fiskeri_og_havbruk/Publikasjoner/Verdiskaping%20basert%20p%c3%a5%20produktive%20hav%20i%202050.pdf