Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

·

Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

Vi deltok nylig ved et seminar i Ålesund hvor strukturering og modernisering i fangstleddet, markedsadgang og tilpasning av myndighetskrav var tema. Debatten hadde fokus på næringens ønske om større forutberegnelighet i forhold til rammebetingelser, regler og  myndighetskrav.

Deltagere på seminaret var blant andre representanter fra Fiskebåtredernes Forbund, FHL (havbruk og industri) og stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsmann Frank Bakke Jensen.

Det kom klart frem at næringen krever en større grad av forutberegnelighet og en mer tillitsvekkende saksbehandling i  offentlige organ. Dette hva angår de utfordringer en står overfor både på landanlegg og i havflåten. Næringen er opptatt av rettssikkerheten i en bransje hvor offentlige tillatelser og pålegg er en del av hverdagen.

Deltagerne på seminaret var opptatt av at  regelverk og tilpassing til myndighetskrav må utformes slik at det er mulig å forholde seg til rutinene i en hektisk og krevende næring.

Politikerne som deltok ønsket å sikre større forutberegnelighet ved hjelp av en mer detaljregulering av regelverket. Næringen var skeptisk til en større grad av detaljregulering fordi en da kan få et regelverk som medfører mindre fleksibilitet.

De ulike hensyn ble drøftet for og imot og vil bli gjenstand for ytterligere debatt fremover.

På vår blogg vil vi følge opp denne debatten og holde deg oppdatert. Vi vil formidle innspill fra vår dialog med de sentrale aktørene på området og i den forbindelse gi råd om håndteringen av de rettslige utfordringene på området.