Archive for May, 2012

Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

I april i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet sin rapport om sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen. Formålet med utredningen har vært å vurdere behovet for, og komme med nye forslag til […]

Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen

Spørsmålet om hvem som rettslig sett skal anses som eier av et formuesobjekt har betydning i flere relasjoner, også for fiskefartøy og fiskerettigheter, som ikke sjelden er gjenstand for en […]

Kommuneplaner og akvakulturområder

 Mange kommuner er i ferd med å revidere sine kommuneplaner.  I denne forbindelse fastsettes også hvilke sjøområder som skal avsettes til akvakultur. Her er det viktig at kommunene avsetter tilstrekkelig […]

Lunken mottakelse av Gullestad-utvalgets rapport

 I fjor vår presenterte Gullestad-utvalget sin rapport med forslag til tiltak for en mer bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen. Om forslagene skulle bli vedtatt ville dette innebære en dramatisk restrukturering av […]

Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

Vi deltok nylig ved et seminar i Ålesund hvor strukturering og modernisering i fangstleddet, markedsadgang og tilpasning av myndighetskrav var tema. Debatten hadde fokus på næringens ønske om større forutberegnelighet i forhold til rammebetingelser, regler […]

Fiskeridirektoratet strammer til kravene ved kjøp og salg av fiskefartøy – større utfordringer ved tilpasninger av driftsgrunnlaget i kystflåten.

  Fiskeridirektoratet skjerper sin praksis omkring kjøp og salg av fiskefartøy med kvoter – brudd kan i verste fall lede til tap av fiskerettigheter.  Hvordan skal rederne imøtekomme fiskeridirektoratet sine […]

Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?

  Skattemyndighetene mener at kvoteverdier tas ut av selskapene når vedtak om strukturkvoter er fattet av fiskeridirektoratet. Det betyr full beskatning av selgerselskapet. Det er ikke akseptert at vanlige metoder […]

Oppdrettslaks

Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten […]

Sjømatmeldingen lar vente på seg

Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for fullt med en egen sjømatmelding som skal behandles av Stortinget til våren. Det har lenge vært ventet at meldingen ville foreligge tidlig i høst, men […]

Havbruk

Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

Fra 1. januar 2012 gjaldt ny forskrift om teknisk standard på flytende akvakulturanlegg, den såkalte NYTEK-forskriften I forskriften bestemmes at for anlegg med fortøyning som er lagt ut før 1. […]