May 2012


 • Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

  Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

  I april i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet sin rapport om sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen. Formålet med utredningen har vært å vurdere behovet for, og komme med nye forslag til nye regler om reaksjoner, administrative sanskjoner og straff i akvakulturloven.   Fiskeriepartementet arbeider nå med å følge opp arbeidsgruppens rapport, og ønsker i den forbindelse […]

  Read more
 • Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen
  ,

  Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen

  Spørsmålet om hvem som rettslig sett skal anses som eier av et formuesobjekt har betydning i flere relasjoner, også for fiskefartøy og fiskerettigheter, som ikke sjelden er gjenstand for en rekke transaksjoner mellom selskaper for på best mulig måte å strukturere de ressursene som fartøy og fiskerettigheter representerer. Det er ikke uvanlig at fartøy og […]

  Read more
 • Kommuneplaner og akvakulturområder

  Kommuneplaner og akvakulturområder

   Mange kommuner er i ferd med å revidere sine kommuneplaner.  I denne forbindelse fastsettes også hvilke sjøområder som skal avsettes til akvakultur. Her er det viktig at kommunene avsetter tilstrekkelig store områder, slik at hele anlegget omfattes av akvakultursonen. Både oppdrettere og kommunene må bidra til at det planlegges realistisk.  I forskriften om klarering av […]

  Read more
 • Lunken mottakelse av Gullestad-utvalgets rapport

  Lunken mottakelse av Gullestad-utvalgets rapport

   I fjor vår presenterte Gullestad-utvalget sin rapport med forslag til tiltak for en mer bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen. Om forslagene skulle bli vedtatt ville dette innebære en dramatisk restrukturering av næringen. Rapportens anbefalingen møtes imidlertid med liten entusiasme i høringsrunden. Rapporten foreslo å dele norskekysten inn i 23 selvstendige produksjonsområder, med smitteforebyggende ”branngater”. Hvert område […]

  Read more
 • Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

  Fiskerinæringen ønsker mer forutsigbare rammebetingelser

  Vi deltok nylig ved et seminar i Ålesund hvor strukturering og modernisering i fangstleddet, markedsadgang og tilpasning av myndighetskrav var tema. Debatten hadde fokus på næringens ønske om større forutberegnelighet i forhold til rammebetingelser, regler og  myndighetskrav. Deltagere på seminaret var blant andre representanter fra Fiskebåtredernes Forbund, FHL (havbruk og industri) og stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsmann Frank Bakke Jensen. Det kom […]

  Read more
 • Fiskeridirektoratet strammer til kravene ved kjøp og salg av fiskefartøy – større utfordringer ved tilpasninger av driftsgrunnlaget i kystflåten.

  Fiskeridirektoratet strammer til kravene ved kjøp og salg av fiskefartøy – større utfordringer ved tilpasninger av driftsgrunnlaget i kystflåten.

    Fiskeridirektoratet skjerper sin praksis omkring kjøp og salg av fiskefartøy med kvoter – brudd kan i verste fall lede til tap av fiskerettigheter.  Hvordan skal rederne imøtekomme fiskeridirektoratet sine nye krav når man skal kjøpe fartøy og rettigheter for å bedre driftsgrunnlaget?   Deltakerloven setter som vilkår at det selskap som er tildelt retten til […]

  Read more
 • Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?
  ,

  Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?

    Skattemyndighetene mener at kvoteverdier tas ut av selskapene når vedtak om strukturkvoter er fattet av fiskeridirektoratet. Det betyr full beskatning av selgerselskapet. Det er ikke akseptert at vanlige metoder for skattefritak som fisjon og fusjon kan benyttes innen fiskeri. Siden strukturkvoteforskriften ble satt i kraft i 2006 har det versert en rekke saker der […]

  Read more
 • Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?
  ,

  Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

  Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten kan være Norges økte adgang til det europeiske markedet gjennom tilslutningen til EØS-avtalen i 1994. Det kan derfor synes noe paradoksalt at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) […]

  Read more
 • Sjømatmeldingen lar vente på seg

  Sjømatmeldingen lar vente på seg

  Fiskeri- og kystdepartementet arbeider for fullt med en egen sjømatmelding som skal behandles av Stortinget til våren. Det har lenge vært ventet at meldingen ville foreligge tidlig i høst, men mye tyder på at den ikke vil være ferdig før nærmere jul, kanskje ikke før på nyåret. Sjømatnæringenes utøvere må derfor smøre seg med tålmodighet. […]

  Read more
 • Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Fra 1. januar 2012 gjaldt ny forskrift om teknisk standard på flytende akvakulturanlegg, den såkalte NYTEK-forskriften I forskriften bestemmes at for anlegg med fortøyning som er lagt ut før 1. januar 2004, skal ny fortøyningsanalyse foreligge innen 1. januar 2013. Fortøyningsanalysen må gjennomføres i samsvar med NS-9415:2009 Som del av fortøyningsundersøkelsen må det også gjennomføres […]

  Read more