2012


 • Regjeringen gir etter for ESA – men nye betingelser vil knyttes til de største eierne

  Regjeringen gir etter for ESA – men nye betingelser vil knyttes til de største eierne

  De norske reglene om eierskapsbegrensninger i oppdrettssektoren har vært gjenstand for mye diskusjon etter at ESA mente disse var i strid med felleskapsretten. Regjeringen gjør nå et tilbaketog, og utfordrer ikke ESA. Samtidig inneholder forslaget til nye regler en rekke vilkår for dem som vil ha eierskap over 15 og 25 prosent. Dagens regler som ESA […]

  Read more
 • Ny forskrift om ervervstillatelse i kraft fra nyttår
  ,

  Ny forskrift om ervervstillatelse i kraft fra nyttår

  Den nye forskriften om ervervstillatelse for fisk og fangst, registrering og merking av fiskefartøy mv, har til formål å forenkle og oppdatere dagens regler. Ervervstillatelsesforskriften, som den vil bli kalt, samler alle bestemmelser om ulike søknadsprosedyrer i en forskrift.   Følgende seks forskrifter vil bli opphevet når ny forskrift trer i kraft: – Forskrift av 22.02.1950 […]

  Read more
 • Vår høringsuttalelse om akvakulturloven
  , ,

  Vår høringsuttalelse om akvakulturloven

  Fristen for å komme med uttalelser til høringsnotat om endringer i akvakulturloven gikk ut 3. desember. Advokat Halfdan Mellbye har utarbeidet en høringsuttalelse på vegne av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Dere finner uttalelsen nedenfor.  Et hovedpoeng er at departementet etter vår oppfatning er alt for ukritisk i sin argumentasjon for høye overtredelsesgebyrer og at forslaget legger opp til […]

  Read more
 • Et provoserende lovforslag

  Et provoserende lovforslag

  Etter å ha gjennomgått Fiskeridepartementets høringsutkast til endringer i akvakulturloven er min uærbødige konklusjon at dette fremstår som et ensidig lovforslag der departementets hovedmål synes å ha vært å sørge for økte overføringer fra oppdrettsnæringen til staten. Særlig er argumentasjonen knyttet til sanksjonsbruk en oppsiktsvekkende målrettet og ensrettet argumentasjon for høye gebyrer. Det er i […]

  Read more
 • Ny forskrift vedtatt: Endret PD-strategi for SAV2-viruset

  Ny forskrift vedtatt: Endret PD-strategi for SAV2-viruset

  Fiskeri og Kystdepartementet vedtok forrige uke ny forskrift som fastsetter en endret strategi for pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV2-viruset. SAV2- er et relativt nytt virus i Norge. I norsk oppdrett er det viruset SAV3 som har forårsaket størst problemer. Myndighetes strategi for SAV3 blir som før. Ny forskrift gjelder kun SAV2. Hustadvika utgjorde tidligere en barriære for all PD-smitte. […]

  Read more
 • Nye laksekonsesjoner – Regjeringen rir på den grønne bølge

  Nye laksekonsesjoner – Regjeringen rir på den grønne bølge

  Omsider fant fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen det politiske grepet som gjorde det mulig å få Regjeringen (også SV) med på vekst i norsk oppdrettsnæring. De 45 nye laksekonsesjonene som Regjeringen vi tildele i 2013 har alle det til felles at de benevnes som ”grønne laksekonsesjoner”. De blir ikke gratis for de aktørene som vil konkurrere om […]

  Read more
 • Politiet henlegger sak mot fiskemottak og fiskere for brudd på sluttseddelforskriften
  ,

  Politiet henlegger sak mot fiskemottak og fiskere for brudd på sluttseddelforskriften

  I vår ble en rekke fiskemottak og fiskere på Sørlandskysten politianmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på den såkalte sluttseddelforskriften. Politiet utstedte forelegg på opptil kr. 75.000. Norske Sjømatbedrifters Landsforbund – NSL – engasjerte seg på fiskemottakenes vegne, og vårt advokatfirma representerte dem juridisk. Foreleggene ble ikke akseptert. Idag kom meldingen om at Politiet enten har […]

  Read more
 • Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!
  , ,

  Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!

  Dagens arbeidsmiljø har den senere tid vært utsatt for kritikk grunnet manglende fleksibilitet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har vært misfornøyd med unødig stivbeinhet. Det mest utfordrende vil ofte være reglene om arbeidstid og bruk av overtid. Istedenfor å klage bør flere arbeidsgivere benytte seg av den fleksibilitet loven gir adgang til. Mulighetene finnes.  Arbeidsmiljøloven kapitel […]

  Read more
 • “Landmark viser vei”

  “Landmark viser vei”

  Fiskeridepartementet har i en ny instruks om forståelsen av reguleringsforskriftene sin unntaksregel for ”nybyggstilfellene”, åpnet for at et og samme rederi fisker på to kvotesett med et fartøy i påvente av levering av nybygg. Departementet sitt grep gir rederiene mulighet til midlertidige driftsmessige tilpasninger som gir økt lønnsomhet, redusert økonomisk risiko og en enklere skatte- […]

  Read more
 • Regelendring åpner for midlertidig interregionalt biomassetak etter utslaktvedtak
  ,

  Regelendring åpner for midlertidig interregionalt biomassetak etter utslaktvedtak

    Fiskeri- og Kystdepartementet vedtok denne uken en forskriftsendring som gir hjemmel for å tillate et midlertidig interregionalt biomassetak i tilfeller der oppdretter har måttet slakte ut fisk som følge at myndighetstiltak for å hindre smittespredning. Flere slike vedtak har siste  året vært gjort for å hindre smitte av PD. Slikt midlertidig vedtak har til […]

  Read more